Forskrift om fredning av grusrygg, St. Olavsormen, Gjermestad, Eigersund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1972-02-25-1
PublisertI 1972 s 270, II 1972 s 171
Ikrafttredelse25.02.1972
Sist endret
Endrer
Gjelder forEigersund kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om St.Olavsormen naturminne

Kapitteloversikt:

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 11, jfr. § 12, fredes en ca. 0,5 km lang siksakformet grusrygg kalt «St. Olavsormen» på Gjermestad, gnr. 54, bnr. 5 i Eigersund kommune, Rogaland fylke som naturminne i samsvar med vedlagte utkast.

II.

Den myndighet Kongen har etter § 21 om merking av fredninger, etter 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Kommunal- og arbeidsdepartementet.

III.

Denne bestemmelse trer i kraft straks.

Utkastet lyder:

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 §§ 11 og 12 er ved kgl.res. av 25. februar 1972 bestemt at den geologiske forekomst «St. Olavsormen» på Gjermestad, gnr. 54, bnr. 5 i Eigersund kommune, Rogaland fylke skal være fredet som naturminne i samsvar med nedenstående bestemmelser. Grensene skal avmerkes nøyaktig i marken.

II.

1.I eller på selve grusryggen er det forbudt;
a.å foreta uttak av masse eller graving i grunnen,
b.å oppføre bygninger, master eller faste innretninger av noe slag,
c.å plante skog,
d.å kjøre med motoriserte transportmidler unntatt forsiktig kjøring med traktor for gjødsling av beite på grusrygen eller nødvendig kjøring til eventuelt dyrkingsfelt nord for St. Olavsormen. Ved betydelig slitasje, hjulspor, erosjon o.l. på ryggen kan departementet bestemme at slik kjøring må opphøre.
2.I en avstand av 30 m fra foten av grusryggen er det forbudt;
a.å oppføre bygninger,master eller faste innretninger av noe slag,
b.å plante skog.
3.Luftledninger må ikke framføres over grusryggen eller i en avstand av 30 m fra denne.

III

Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når det gjelder vitenskapelige undersøkelser.

IV

Departementet treffer nærmere bestemmelser om forvaltning av området.