Forskrift om fredning av Færdesmyra naturreservat, Neiden, Sør-Varanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1972-05-26-3
PublisertI 1972 s 705, II 1975 s 483
Ikrafttredelse26.05.1972
Sist endret
Endrer
Gjelder forFærdesmyra, Sør-Varanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Færdesmyra naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 26. mai 1972.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 10, jfr. § 8, fredes et område på ca. 12.100 da på statens grunn i Neiden, Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke som naturreservat i samsvar med vedlagte bestemmelser.

II

Den myndighet Kongen har etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene overføres til departementet.

III

Denne bestemmelse trer i kraft straks.

Utkastet lyder:

Fredningsbestemmelser for Færdesmyra naturreservat i Neiden, Sør-Varanger kommune.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 § 10, jfr. § 8, er ved kgl. res. av 26. mai 1972 et myrområde på ca. 12.100 da på statens grunn i Neiden i Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke, fredet som naturreservat.

Området har følgende grenser:

Den nordlige begrensning dannes av Boggobekken vest for riksvegen til bekkens utløp i Klokkerelva (grensepunkt I-II på kartskisse fra Det Norske Myrselskap 1970), derfra følger grensen Klokkerelva nordover ca. 900 m (II-III). Herfra vinkler grensen i nordvestlig retning ca. 600 m til bergnakke (III-IV).

Feltets vestgrense går vest for Visurimoen og Bjørnmyra og frem til Høgmoen ca. 5.200 m (IV-V).

Sørgrensen går fra Høgmoen ca. 800 m (V-VI), vinkler svakt og følger myrkanten til Slakteplassen ca. 2.000 m (VI-VII). Derfra i samme retning ca. 1.000 m til bergnakke under Lillefjeld (VII-VIII).

Østgrensen legges langs myrkanten under Lillefjeld til bergnakke like vest for L. Lappemyra ca. 800 m (VIII-IX), derfra vinkler grensen nordover til riksvegen ca. 1.200 m (IX-X) hvorfra den følger riksvegen i 30 m avstand til utgangspunktet ved Boggobekken (X-I).

Grensene skal avmerkes nøyaktig i marka.

II

For reservatet gjelder disse bestemmelser:

a.Landskapet skal være fredet mot alle tekniske inngrep som vegbygging, oppføring av bygninger og anlegg av enhver art, drenering, oppdyrking, torvtekt, framføring av ledninger eller annen virksomhet som medfører terrenginngrep og forstyrrelser av naturmiljøet.
b.Alle planter, herunder levende og døde trær, skal være fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel, bærplukking eller lovlig beite. Bruk av kjemiske plantevernmidler eller gjødselstoff er forbudt.
c.Ville pattedyr og fugler med bo og reir skal være fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art, med unntak av jakt på rype, hare, rødrev og villmink etter vanlige regler.
d.Reindrift skal kunne foregå som tidligere.
e.Bærplukking er tillatt etter gjeldende regler.
f.Motorisert ferdsel er bare tillatt på vinterføre.

III

Området forvaltes av Direktoratet for statens skoger ved Aust-Finnmark skogforvaltning.