Forskrift om fredning av A/S Rjukanfoss naturreservat, Versvik naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark.

DatoFOR-1972-05-26-8
PublisertI 1972 s 704
Ikrafttredelse26.05.1972
Sist endret
Endrer
Gjelder forA/S Rjukanfoss naturreservat, Versvik naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8og§10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Versvik naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 26. mai 1972.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 10, jfr. § 8 blir et omlag 10 da stort område på A/S Rjukanfos sin eiendom Versvik, grn. 58, brn. 1 i Porsgrunn kommune fredet som naturreservat i samsvar med vedlagte fredningsbestemmelser.

II

Den myndighet Kongen har etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 til å regulere ferdselen og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene overføres til departementet.

III

Denne bestemmelsen trer i kraft straks.

Utkastet lyder:

Fredningsbestemmelser for naturreservat på Versvik i Porsgrunn kommune, Telemark fylke.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, § 10, er ved kgl. res. av 26. mai 1972 et omlag 10 da stort område på A/S Rjukanfos sin eiendom Versvik, grn. 58, brn. 1 i Porsgrunn kommune, Telemark fylke, fredet under betegnelsen Versvik naturreservat.

Området er omgitt av et nettinggjerde.

II

For området gjelder følgende bestemmelser:

1.Området er fredet med særlig henblikk på å bevare forekomsten av orkideer (Cypripendum calceolus - Marisko og Ophrys insectifera - Flueblomst).

Rydding og andre inngrep i vegetasjonen kan bare skje etter anvisning av Botanisk Museum i Oslo. For øvrig er all vegetasjon fredet.

2.Det må ikke oppføres nye kraftlinjer eller bygninger av noe slag, ikke bygges veger, foretas uttak av masse, dreneres, anvendes biosider, gjødsles eller utføres andre inngrep som kan påvirke de naturgitte vilkårene for vekstlivet.

III

Departementet treffer senere bestemmelse om forvaltning av området.