Forskrift om fredning av Klåstadkilen naturreservat, Tjølling kommune, Vestfold.

DatoFOR-1972-05-26-9
PublisertII 1972 s 703, II 1972 s 483
Ikrafttredelse26.05.1972
Sist endretFOR-1981-10-02
Endrer
Gjelder forKlåstadkilen, Tjølling kommune, Vestfold
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 10 jf § 8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Klåstadkilen naturreservat

Kapitteloversikt:

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, § 10, jfr. § 8, fredes munningen av Klåstadkilen med ca. 11 da. tilgrensende strand- og sjøområde, under Varild, gnr. 43, bnr. 2, Varild gnr. 43, bnr. 3 og Klåstad gnr. 86, bnr. 1 i Tjølling kommune, Vestfold fylke som naturreservat i samsvar med vedlagte bestemmelser.

II

Den myndighet Kongen har til å gi bestemmelser om merking m.v. etter naturvernlovens § 21, til å forby ferdsel m.v. etter § 22, og til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene etter § 23 overføres til departementet.

III

Denne bestemmelse trer i kraft straks.

Utkastet lyder:

Fredningsbestemmelser for Klåstadkilen naturreservat i Tjølling kommune, Vestfold fylke.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, § 10 jfr. § 8, er munningen av Klåstadkilen med ca. 11 da. tilgrensende strand- og sjøområde under Varild gnr. 43,bnr. 2, Varild gnr. 43, bnr. 3 og Klåstad gnr. 86, bnr. 1 i Klåstadkilen i Tjølling kommune, Vestfold fylke fredet under betegnelsen Klåstadkilen naturreservat.

Formålet med fredningen er å bevare områdets rike fugleliv.

Området grenser i nord og nordøst mot foreslått demning for inndemmet areal. I vest går grensen fra demningens vestlige ende sydvestover ca. 140 m i rett linje til et punkt i en fjellrabb. I øst går grensen fra demningens østlige ende sydøstover ca. 150 m i rett linje til et punkt ytterst på den nærmeste odde. I sør i Varildfjorden trekkes grensen som en rett linje mellom de to nevnte punkter. Grensen skal avmerkes nøyaktig i marken, i samsvar med kart som oppbevares i departementets arkiv (jnr. 3050/71, grønn skravur).

II

For området gjelder følgende bestemmelser:

a)Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art.
b)Vegetasjonen er fredet med unntak av at beite skal kunne foregå som tidligere.
c)Oppføring av bygninger, anlegg eller faste innretninger er ikke tillatt unntatt enkle båtfester for grunneierne.

Luftledninger må ikke fremføres over området.

d)Uttak av masse eller andre inngrep i grunnen, tørrlegging, oppfylling, henlegging av avfall, ny utføring av kloakk samt bruk av kjemiske plantevernmidler er ikke tillatt.

Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når det gjelder vitenskapelige undersøkelser, tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller når formålet med fredningen krever det.

III

Departementet treffer nærmere bestemmelser om forvaltningen av området.