Forskrift om opprettelse av nasjonalparker, naturresevater og fuglereservater, Svalbard.

DatoFOR-1973-06-01-1
PublisertI 1973 s 634, II 1973 s 333
Ikrafttredelse01.07.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4
Kunngjort
KorttittelForskr. om opprett. av nasjonalpark, Svalbard

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 1. juni 1973. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om Svalbard av 17. juli 1925, nr. 11 § 4, jfr. traktat angående Spitsbergen av 9. februar 1920 artikkel 2, opprettes 3 nasjonalparker, 2 naturreservater og 15 fuglereservater på Svalbard, i samsvar med og med slike grenser som angitt i de særskilte bestemmelser nedenfor under pkt. V.

II

Områder av land og sjø innen Sør-Spitsbergen nasjonalpark og Søraust-Svalbard naturreservat som etter bestemmelsene er unntatt på grunn av etablerte bergrettigheter, ansees uten videre innlemmet i de fredede områder såfremt og i den utstrekning områdene i samsvar med bergverksordningen faller i det fri

De områder av terretorialfarvannene på vestsiden av Søraust-Svalbard naturreservat som er unntatt fra fredningsbestemmelsene, innlemmes i reservatet i den utstrekning det i løpet av en 5 års periode fra fredningens ikrafttredelse ikke er etablert bergrettigheter i området. For områder innen disse terretorialfarvann der det i 5 års perioden blir etablert bergrettigheter gjelder første ledd tilsvarende.

III

Rettigheter som er etablert med hjemmel i Bergverksordningen i de områder som blir fredet, skal fortsatt gjelde, hvis fredningen blir opphevet innen 20 år etter ikrafttredelsen.

IV

Disse forskrifter trer i kraft 1. juli 1973. Samtidig oppheves kgl.res. av 23. april 1971 om midlertidig fredning av Kong Karls Land.

V

Bestemmelser for Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen nasjonalparker, Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater samt 15 fuglereservater langs vestkysten av Spitsbergen.

I. Avgrensning.1

1.Grensebeskrivelsene refererer til Norsk Polarinstitutt's kart, Svalbard 1:500.000, førebels utgåve:

Blad 1, Vestspitsbergen, søre del, 1968.

Blad 2, Edgeøya, 1970.

Blad 3, Vestspitsbergen, nordre del, 1968.

Blad 4, Nordaustlandet, 1970.

Fortegnelsen over tildelte bergrettigheter bygger på karter og dokumenter beroende hos Bergmesteren for Svalbard pr. 1. juni 1973.

1.Sør-Spitsbergen nasjonalpark.

Nasjonalparken omfatter Wedel Jarlsberg Land, Torell Land og Sørkapp Land med tilliggende terretorialfarvann. Avgrensningen i nord dannes av en linje - Ljosodden - toppen av Volkovitsfjellet - østligste bukt av Van Keulenfjorden, videre av en linje i Van Keulenfjorden gjennom posisjonene 77° 28′ N 16° 10′ Ø, 77° 32,5′ N 15° 50′ Ø, 77° 37′ N 14° 10′ Ø, til 77° 32′ N på terretorialgrensen. Avgrensningen følger så terretorialgrensen rundt Sørkapp til 77° 23′ N og linjen herifra til Ljosodden.

Følgende utmålsbelagte områder omfattes ikke:

Stolryggen 1-51 (NPN), Storfjord 1-3 (Adv.dal. kf.),Kovalskifjella 1-3 (Staten), Grimfjellet 1-13 (Staten), Brepollen 1-25 (NPN), Heimfjella 1-12 (C and T), Fagerbukta 1-6 (BERABO), Van Keulenfjorden 25 (ARKTIKUGOL), Midterfjord 1-2 (Adv.dal. kf.).

Følgende områder der det er begjært utmål omfattes ikke:

Grimfjellet ID 11-25, 17 B-21 (Staten), østkysten av Sørkapp Land og Torell Land med terretorialfarvann fra Ljosodden til Isbukta.

Områder med rettigheter knyttet til 17 funnpunkter på Wedel Jarlsberg Land (FINA) omfattes ikke.

2.Forlandet nasjonalpark.

Nasjonalparken omfatter Prins Karls Forland og tilliggende sjøområder med følgende grenser:

På vestkysten langs terretorialgrensen til den i en 4 naut. mils bue om ytterste Salskjera (grunnlinjepunkt 41) går over i den rette linjen til posisjon (tangenten til sirkelen fra denne posisjon) 78° 30′ N 12° 0′ Ø, og videre gjennom posisjonene 78° 42′ N 11° 20′ Ø, 78° 50′ N 11° 20′ Ø til den går over i en 4 naut. mils bue om Fuglehuken (grunnlinjepunkt 36) til terretorialgrensen.

3.Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark.

Nasjonalparken omfatter Moffen, Reinsdyrflya, Albert I Land og Haakon VII Land. Avgrensningen mot syd dannes av en linje fra innerste bukt i Woodfjorden - toppen av Labor-fjellet - sydligste topp av Tre Brødre - høyeste topp av H. U. Sverdrupfjella - Grimalditoppen - Kapp Guissez. Fra Kapp Guissez langs tangenten til en sirkel med radius 4 nautiske mil om Mitraskjæret (grunnlinjepunkt 35), sirkelbuen til terretorialgrensen. Videre terretorialgrensen nordover til 15° 0′ Ø, herifra langs en linje i Woodfjorden gjennom posisjonene 79° 32′ N 17° 38′ Ø og 79° 20′ N 14° 2′ Ø til innerste bukt i Woodfjorden.

4.Nordaust-Svalbard naturreservat.

Reservatet omfatter Kvitøya, Kong Karls Land og Nordaustlandet med omliggende øyer, landet på vestsiden av Hinlopenstretet begrenset mot vest av en linje fra posisjonen 79° 54′ N 16° 48′ Ø i Sorgfjorden rett nord til terretorialgrensen og sydøstover til sydligste bukt i Sorgfjorden, videre av rette linjer over toppen av Svingfjellet til Kapp Mühry. Naturreservatet omfatter tilliggende terretorialfarvann. Inntil grunnlinjen er definert ansees 4 nautiske mil fra nærmeste land, brefront eller skjær som terretorialgrense.

5.Søraust-Svalbard naturreservat.

Reservatet omfatter Barentsøya og Edgeøya med omliggende øyer herunder Kükenthalvøya, Ryke Yseøyane og Halvmåneøya og Tusenøyane. Avgrensningen i nord dannes av midtlinjen i Heleysundet og til posisjon 78° 33′ N 20° 0′ Ø. Herfra rett syd til terretorialgrensen og videre langs denne rundt Edgeøyane, Tusenøyane, Ryke Yseøyane og Barentsøya (øst for halvmåneøya (grunnlinjepunkt 83) 4 nautiske mil fra land, brefront eller skjær).

Terretorialfarvannet på vestsiden av reservatet, begrenset mot nord av linje rett vest fra Teistodden på Barentsøya, mot syd av linje rett vest fra østligste punkt i Hassensteinbukta og mot Freemansundet av en linje fra Barkhamodden til Kapp Lee, omfattes ikke.

Følgende utmålsbelagte områder omfattes ikke:

Vossebukta 1-9 (FINA-gruppen), Freemanbreen 1-3 (FINA-gruppen), Jeppe-berget 1-50 (FINA-gruppen), Barentsøya 1-24 (C and T), Firneheia 1-56 (FINA-gruppen), Tjuvfjordskarvet 1-7 (FINA-gruppen), Digerfonna 1-22 (FINA-gruppen), Kvalpynten 1-28 (FINA-gruppen), Blåfjorden 1-27 (FINA-gruppen), Dyrkongen 1-59 (FINA-gruppen), Nordre Edgeøya 1-52 (C and T), Diskobukta 1-7 (C and T), Gothavika 1-31 (C and T), Raddedalen 1-54 (C and T), Dyrdalen 1-22 (C and T), Kap Heuglin 1-25 (ARKTIKUGOL).

Følgende områder der det er begjært utmål omfattes ikke:

Edgeøya nr. 1-10, 12, 15-19 (C and T, C.F.P.).

Områder med rettigheter knyttet til 55 funnpunkter på Edgeøya (FINA) omfattes ikke.

6.Fuglereservatene.
1.Sørkapp fuglereservat omfatter Sørkappøya og øvrige øyer og skjær sørvestover fra Øyrlandet.
2.Dunøyane fuglereservat omfatter alle øyer og skjær vest for Dunøysundet.
3.Isøyane fuglereservat omfatter nordre Isøya og Isøykalven.
4.Olsholmen fuglereservat omfatter Olsholmen.
5.Kapp Linnè fuglereservat omfatter området vest for linjen Randvika - sørøstre ende av Fyrsjøen untatt stasjonsområdet for Isfjord Radio. Området vil bli nærmere avgrenset ved oppmerking i marka.
6.Boheman fuglereservat omfatter småøyene sør for Bohemanflya.
7.Gåsøyane fuglereservat omfatter Gåsøyane.
8.Plankeholmane fuglereservat omfatter Plankeholmane.
9.Forlandsøyane fuglereservat omfatter Forlandsøyane.
10.Hermansenøya fuglereservat omfatter Hermansenøya.
11.Kongsfjorden fuglereservat omfatter Mietheholmen, Prins Heinrichøya, Lovenøyane og Eskjeret.
12.Blomstrandhamna fuglereservat omfatter holmen i Blomstrandhamna.
13.Guissezholmen fuglereservat omfatter holmene ved Kapp Guissez.
14.Skorpa fuglereservat omfatter holmene ved Harpunodden.
15.Moseøya fuglereservat omfatter Moseøya.

Fuglereservatene omfatter havet omkring øyene ut til 300 meter fra land eller skjær ved laveste vannstand.

II. Bestemmelser om fredning m.v.

1.Nasjonalparkene.
a.Områdene skal være fredet mot alle tekniske inngrep, så som oppføring av bygninger og anlegg av enhver art, bergverksdrift, boring etter olje og drift av oljekilder, massetak og annen virksomhet som medfører terrenginngrep eller forstyrrelser av naturmiljøet. Havbunnen skal være fredet mot fangst eller innhøsting ved dykking eller ved bruk av bunntrål eller skrape. Bestemmelsene skal ikke være til hinder for oppføring, tilsyn, vedlikehold og drift av Decca-stasjoner (på Sørkappøya og Salpynten) eller andre terrestriske navigasjonsmidler (lykter, båker m.v.). Utforming, anlegg, tilsyn og vedlikehold av disse skal skje i samråd med Sysselmannen.
b.Det er forbudt å tømme avfall. Stoffer og gjenstander som kan skade dyre- og plantelivet eller virke skjemmende må ikke tømmes eller etterlates.
c.Pattedyr og fugl og deres bo og reir skal være fredet mot skade og forstyrrelse av enhver art. Nye arter må ikke innføres.
d.Planter og fossiler må ikke fjernes og skal være fredet mot skader og ødeleggelser av enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel. Nye plantearter må ikke innføres.
e.Bruk av terrenggående kjøretøyer og landing med luftfartøy er forbudt. Sysselmannen kan i samråd med departementet fastsette bestemmelser om minstehøyde for overflyging og om ferdsel på sjøen.

Forbudene i foregående ledd gjelder ikke oppsyns-, politi-, rednings- eller ambulansevirksomhet.

f.Unntak.

Sysselmannen kan i samråd med departementet gi tillatelse til:

1.Oppføring, istandsetting og vedlikehold av husvær for oppsyn og enkel underbringelse av allmenheten.
2.Jakt på rype i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser, for personer bosatt på Svalbard.
3.Bruk av terrenggående kjøretøyer etter nærmere fastlagte trasèer for personer bosatt på Svalbard.
4.Vitenskapelige undersøkelser dersom dette ikke vil være i strid med formålet med nasjonalparken.
5.Andre disposisjoner når særlige grunner foreligger, og dette ikke vil være i strid med formålet med nasjonalparken.
2.Nordaust- og Søraust-Svalbard naturreservater.
a.Områdene skal være fredet mot alle tekniske inngrep så som oppføring av bygninger og anlegg av enhver art, bergverksdrift, boring etter olje og drift av oljekilder, massetak og annen virksomhet som medfører terrenginngrep eller forstyrrelser av naturmiljøet. Havbunnen skal være fredet mot fangst eller innhøsting ved dykking eller ved bruk av bunntrål eller skrape.

Bestemmelsene skal ikke være til hinder for oppføring av terrestriske navigasjonsmidler (lykter, båker m.v.). Utforming, anlegg, tilsyn og vedlikehold av disse skal skje i samråd med Sysselmannen.

b.Det er forbudt å tømme avfall. Stoffer og gjenstander som kan skade dyre- og plantelivet eller virke skjemmende må ikke tømmes eller etterlates.
c.Pattedyr og fugl og deres bo og reir skal være fredet mot skade og forstyrrelse av enhver art. Nye arter må ikke innføres.
d.Planter og fossiler må ikke fjernes og skal være fredet mot skader og ødeleggelser av enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel. Nye plantearter må ikke innføres.
e.Bruk av terrenggående kjøretøyer og landing med luftfartøy er forbudt. Sysselmannen kan i samråd med departementet fastsette bestemmelser om minstehøyde for overflyging og om ferdsel på sjøen.

Forbudene i foregående ledd gjelder ikke oppsyns-, politi-, rednings- eller ambulansevirksomhet.

f.Bortsett fra gjennomfart i Hinlopenstretet, Heleysundet og Freemansundet kan Sysselmannen i samråd med departementet forby en hver ferdsel på land eller sjø når det ansees nødvendig for å bevare plante- eller dyrelivet.
g.Unntak.

Sysselmannen kan i samråd med departementet gi tillatelse til:

1.Oppføring, istandsetting og vedlikehold av husvær for nødstasjoner og oppsyn.
2.Bruk av terrenggående kjøretøyer etter nærmere fastlagt trasè på Ny Friesland for personer bosatt på Svalbard.
3.Vitenskapelige undersøkelser dersom dette ikke vil være i strid med formålet med naturreservatene.
4.Andre disposisjoner når særlige grunner foreligger, og dette ikke vil være i strid med formålet med naturreservatene.
3.Fuglereservater.
a.Områdene skal være fredet mot alle tekniske inngrep, så som oppføring av bygninger og anlegg av enhver art, bergverksdrift, boring etter olje og drift av oljekilder, massetak og annen virksomhet som medfører terrenginngrep eller forstyrrelser av naturmiljøet. Havbunnen skal være fredet mot fangst eller innhøsting ved dykking eller ved bruk av bunntrål eller skrape. Bestemmelsene skal ikke være til hinder for oppføring, tilsyn, vedlikehold og drift av Decca-stasjoner på Sørkappøya og eller andre terrestriske navigasjonsmidler (lykter, båker m.v.). Utforming, anlegg, tilsyn og vedlikehold av disse skal skje i samråd med Sysselmannen.
b.Det er forbudt å tømme avfall. Stoffer og gjenstander som kan skade dyre- og plantelivet eller virke skjemmende må ikke tømmes eller etterlates.
c.Pattedyr og fugl og deres bo og reir skal være fredet mot skade og forstyrrelse av enhver art. Nye arter må ikke innføres.
d.Planter og fossiler må ikke fjernes og skal være fredet mot skader og ødeleggelser av enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel. Nye plantearter må ikke innføres.
e.All ferdsel, inkludert ferdsel på sjøen og landing med luftfartøy skal være forbudt i tiden 15. mai - 15. august. Unntatt fra denne bestemmelsen er Kapp Linnè fuglereservat hvor Sysselmannen i samråd med departementet kan fastsette særlige regler for ferdselen.

Ferdselsforbud gjelder ikke oppsyns-, politi-, rednings- eller ambulansevirksomhet.

f.Unntak.

Sysselmannen kan i samråd med departementet gi tillatelse til:

1.Vitenskapelige undersøkelser, dersom dette ikke vil være i strid med formålet med fuglereservatene.
2.Andre disposisjoner når særlige grunner foreligger, og dette ikke vil være i strid med formålet med fuglereservatene.

III. Forvaltning.

1.Disse bestemmelser sorterer under Miljøverndepartementet.
2.Sysselmannen sørger for at bestemmelsene blir gjort kjent, fører tilsyn med at de overholdes og treffer ellers slike tiltak som han anser hensiktsmessig for at formålet med bestemmelsene skal nås.

IV. Straffansvar.

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer forbud gitt i eller i medhold av disse bestemmelser, straffes med bøter etter straffelovens § 339 nr. 2.