Fredningsbestemmelser for Borgan og Frelsøy, Vikna kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1973-11-16-4268
PublisertI 1973 s 1275, II 1973 s 656
Ikrafttredelse16.11.1973
Sist endretFOR-1988-10-28-1096
Endrer
Gjelder forBorgan og Frelsøy, Vikna kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8og§14 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelFredningsbestemmelser for Borgan og Frelsøy

Fastsatt ved kgl.res. 16. november 1973 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8 og § 14. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 § 8 og § 14 annet ledd fredes følgende eiendommer i Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke slik nedenstående bestemmelser viser: 

Frelsøy, gnr. 55, bnr. 3, 4 og 5 og av Borgann, gnr. 69, følgende bnr.: 1-10, 13-17, 19, 20 og 22-26.

Bnr. 12, Bremøy og bnr. 18, østre del av Bærøy omfattes ikke av fredningen.

Sjøkart som viser avgrensningen av de fredede områder oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag og i Vikna kommune. 

A.Det vestre og midtre område, som i sin helhet ligger under Borgann, gnr. 69, fredes som naturreservat. Dette område har følgende avgrensning:

Mot nord: Til og med Korsholmene, Stormåsøy, Ormsøy, vestre del av Bærøy og Storanderøy.

Mot vest: Til og med Higerholmen, Sanddraget, Stordraget, Kvaldraget, store og lille Grana, Flatskjær og Skarvskjær og de småholmer som naturlig tilligger disse.

Mot sør: Til og med Deilholmen, Tjernholmen Kråkøyene og videre sundet sør for Kalvøy og Buøhesto.

Mot øst: Sundet vest for Risøy, Singsholmen, Brossøy.

For dette område gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke foretas inngrep som vil endre landskapets karakter, ikke oppføres bygninger av noe slag utover de fire fiskebuene som finnes på Ivarsøy, ikke anlegges kraftlinjer og ikke flere telefonlinjer enn den ene som er der. Det må ikke foretas uttak av masse, anvendes biosider, gjødsles eller utføres andre inngrep som kan påvirke de naturgitte forhold.
2.Vegetasjonen må ikke skades utover det som skyldes vanlig ferdsel. Beite kan foregå som hittil. Bærplukking er tillatt etter de regler som gjelder til enhver tid.
3.Alle fuglearter samt oter og alle selarter og nise er fredet hele året mot jakt og fangst og skade og ødeleggelse av enhver art, herunder uro og forstyrrelse på hekkeplassene og yngleplassene.
4.I vestre del av reservatet begrenset av leia øst for Tjernholmene, Kleppene, Møska, Bøsseløy, Stormåsøy - med unntak av sydvestre del av Ivarsøy der fiskebuene ligger - er det forbudt for andre enn grunneierne og naturvernets funksjonærer å gå iland i tidsrommet 1. april - 31. juli, begge dager medregnet.

Departementet har adgang til å fastsette ferdselsregler for visse deler av resten av reservatet, dersom det etter sakkyndiges mening viser seg nødvendig.

B.På resten av eiendommene, dvs, selve øya Borgann med tilliggende småøyer og holmer i vest, sør og øst, alle øyer og holmer nord for Borgannøya og øst for naturreservatets grense, øyene i sundet sør for Bremøy - Måsøy til og med Emådraget i vest samt Frelsøy og de småøyer som hører til denne, fredes dyrelivet slik at alle fuglearter samt oter og alle selarter og nise er fredet hele året mot jakt og fangst og skade og ødeleggelse av enhver art. 

For A og B gjelder følgende fellesbestemmelser;

1.Jakt og fangst av de fredede fugle- og pattedyrarter er også forbudt i de 7 sjøområder som naturlig tilligger fredningsområdet og mot havet til en avstand av 2 km fra fredningsområdets yttergrenser.
2.Fiske i sjøen og tang- og tareskjæring berøres ikke av fredningsbestemmelsene. Det er også tillatt å feste (låssette) sildenot på land.
3.Departementet kan tillate desimering av bestemte arter i et nærmere angitt tidsrom hvis det etter de sakkyndiges mening er nødvendig for å opprettholde et harmonisk sammensatt dyreliv i området.
4.Zoologisk og botanisk avdeling ved Det Kgl. Norske Videnskabers 7 Selskaps museum i Trondheim skal føre tilsyn med det fredede område, følge utviklingen av flora, fugle- og pattedyrbestanden og være naturvernmyndighetenes faglige kontaktledd.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene.