Forskrift om fredning av Kvaløy og Rauøy, Vikna kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1973-11-16-5
PublisertI 1973 s 1275, II 1973 s 656
Ikrafttredelse16.11.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvaløy og Rauøy, Vikna kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8og§14 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning av Kvaløy og Rauøy

Fastsatt ved kgl.res. av 16. november 1973. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, §§ 8 og 14, 2. ledd, fredes følgende eiendommer i Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke, slik nedenstående bestemmelser viser:

Kvaløy vestre, gnr. 61, bnr. 1.

Kvaløy østre, gnr. 61, bnr. 2.

Singsmyr, gnr. 61, bnr. 10.

Lillevikmoen, gnr. 61, bnr. 11.

Nordhaug, gnr. 61, bnr. 12.

Sjøkart som viser avgrensningen av de fredede områder oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag og i Vikna kommune.

A.Alle mindre øyer, holmer og skjær som tilhører de navnte eiendommer fredes som naturreservat. Dette omfatter følgende område:

Fra og med Skarvskjær og Sauøya i sørvest, Drenkene i vest, Ravsflesa og Seiflesa i nord, Braken i øst og Olsøyskjær i sørøst, samt småøyene sør for Kvaløy og mellom Kvaløy og Rauøy.

For dette område gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke foretas inngrep som vil endre landskapets karakter, ikke oppføres bygninger av noe slag, ikke anlegges kraft- eller telefonlinjer e.l. Det må ikke foretas uttak av masse, anvendes biosider, gjødsles eller utføres andre inngrep som kan påvirke de naturlige forhold.
2.Vegetasjonen må ikke skades utover det som skyldes vanlig ferdsel. Beite kan foregå som hittil. Bærplukking er tillatt etter de regler som gjelder til enhver tid.
3.Alle fuglearter samt oter og alle selarter og nise er fredet hele året mot jakt og fangst og skade og ødeleggelse av enhver art, herunder uro og forstyrrelse på hekkeplassene og yngleplassene.
4.I tidsrommet 1. april-31. juli, begge dager medregnet, er det forbudt for andre enn grunneierne og naturvernets funksjonærer å gå i land på øyene i reservatet.
B.På hovedøya Kvaløy og på den del av Rauøy som omfattes av ovennevnte eiendommer, dvs. nordre og midtre del av øya, fredes dyrelivet slik at alle fuglearter samt oter og alle selarter og nise er fredet hele året mot jakt og fangst og skade og ødeleggelse av enhver art.

Departementet har adgang til å fastsette ferdselsregler og forbud mot visse inngrep i området i henhold til § 9 i lov om naturvern.

For A og B gjelder følgende fellesbestemmelser:

1.Jakt og fangst av de fredede fugle- og pattedyrarter er også forbudt i de sjøområder som naturlig tilligger fredningsområdet, og mot havet til en avstand av 2 km fra fredningsområdets yttergrenser.
2.Fiske i sjøen og tang- og tareskjæring berøres ikke av fredningsbestemmelsene. Det er også tillatt å feste (lås-sette) sildenot på land.
3.Departementet kan tillate desimering av bestemte arter i et nærmere angitt tidsrom hvis det etter de sakkyndiges mening er nødvendig for å opprettholde et harmonisk sammensatt dyreliv i området.
4.Det er forbudt å ta med hunder inn i områdene.
5.Zoologisk og botanisk avdeling ved Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Museum i Trondheim skal føre tilsyn med det fredede område, følge utviklingen av flora, fugle- og pattedyrbestanden og være naturvernmyndighetenes faglige kontaktledd.

Departementet kan gjøre unntak fra frednings- bestemmelsene.

Denne forskrift trer i kraft straks.