Forskrift om fredning av Hilmo naturreservat, Tydal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1973-11-16-7
PublisertI 1973 s 1272, II 1973 s 653
Ikrafttredelse16.11.1973
Sist endretFOR-1992-12-04 962
Endrer
Gjelder forHilmo naturreservat, Tydal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Tydal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. november 1973. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10, er et urskogområde i Hilmo, gnr. 164, bnr. 1, 2, 3 og 4 i Tydal kommune, Sør-Trøndelag fylke, ved kgl.res. av 16. november 1973 fredet som naturreservat. Det fredede areal er ca. 61 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Fra like nedenfor krysningspunktet mellom Movoldbekken og seterstien til Movolden rett i nord 9 m til nedsatt stolpe ca. 3 m øst for seterstien og videre i samme retning 140 m til nedsatt stolpe i myr. Herfra i retning noe vest for nord (ca. 365 g) 140 m til nedsatt stolpe i myr. Herfra omtrent i rett vinkel noe sønnenfor vest (ca. 265 g) 153 m til nedsatt stolpe i myr ved overgangen mellom granskog og furumark. Videre omtrent rett i sør (ca. 190 g) 140 m til nedsatt stolpe, i samme retning 120 m til nedsatt stolpe og i samme retning 132 m til nedsatt stolpe ca. 1 m nord for en liten bekk, og i samme retning til bekken. Følger så bekken i nordøstlig retning ca. 100 m til sammenløpet med Movoldbekken og videre Movoldbekken ca. 165 m tilbake til utgangspunktet.

III

Formålet med fredningen er å bevare en høytliggende granskog som har utviklet seg og fortsatt skal utvikle seg uten menneskelige inngrep.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Trær, busker og all annen vegetasjon er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler, herunder døde trær, fall og læger fra reservatet unntatt i medhold av pkt. 3, 4 og 5 nedenfor.
2.Alle inngrep som vil endre eller innvirke på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, uttak av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger eller jordkabler samt oppføring av bebyggelse eller anlegg.
3.Beiting kan foregå som hittil.
4.Bærplukking er tillatt.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser eller dersom formålet med fredningen krever det.

V

Forvaltningen av naturreservatet tillegges Sør-Trøndelag fylkesskogkontor i samråd med naturvernmyndighetene.

VI

Denne forskrift trer i kraft straks.