Forskrift om fredning av Tuftelia skogreservat, Ål kommune, Buskerud.

DatoFOR-1973-11-30-10
PublisertI 1973 s 1369, II 1973 s 700
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forTuftelia skogreservat, Ål kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av skogreservat, Ål

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl. res. av 30. november 1973. Fremmet av Miljøverndep.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10, er et felt med urskog, en del av grn. 4, brn. 39, Tufte i Torpo, Ål kommune, Buskerud fylke, ved kgl. res. av 30. nov. 1973 fredet som skogreservat. Det fredede areal er ca. 50 dekar.

II

Reservatets grenser går fram av kart som beror i Miljøverndep., hos fylkesmannen og i Ål kommune. De nøyaktige grenser for reservatet blir å avmerke i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare et urskogpreget område i sin naturlige tilstand.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder busker og trær, skal i sin helhet være fredet mot beskadigelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler, herunder døde trær og læger, fra reservatet unntatt i medhold av pkt. 5 og 6.
2.All jakt er forbudt.
3.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, uttak av masse, bygging av veger, framføring av luftlednnger eller jordkabler, samt oppføring av bebyggelse eller anlegg er forbudt.
4.Den stien som går gjennom området skal kunne nyttes til flytting av buskap og annen ferdsel som tidligere. Motorisert ferdsel er forbudt.
5.Bærplukking er tillatt.
6.Departementet kan gjøre unntak fra frednings- bestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser eller når formålet med fredningen krever det.

V

Skogreservatet forvaltes av Buskerud fylkesskogkontor i samråd med naturvernmyndighetene.

Disse forskrifter trer i kraft straks.