Forskrift om fredning av Fiskumvannet naturreservat, Øvre Eiker kommune, Buskerud.

DatoFOR-1974-04-19-4
PublisertII 1974 s 104
Ikrafttredelse03.06.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forFiskumvannet naturreservat, Øvre Eiker kommune, Buskerud.
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Øvre Eiker

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 19. april 1974. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er en del av Fiskumvannet med tilgrensende strandenger og sumpmarker beliggende i Øvre Eiker kommune, Buskerud fylke, ved kgl.res. av 19. april 1974 fredet under betegnelsen «Fiskumvannet naturreservat».

II

Reservatet berører følgende gnr./bnr.:

40/1, 41/1, 41/3, 122/4, 123/2, 153/1, 154/1, 155/1, 155/5, 156/1, 158/3, 159/1, 159/2, 160/1, 160/3, 160/5, 160/10, 161/1, 161/3, 161/4.

Reservatet har følgende grenser:

Reservatet omfatter strandlinjen og våtmarksområdene ved Fiskumvannets nord- og vestside. Grensen tar utgangspunkt i nord, ca. 500 m syd for fordelingsanlegget, der eiendomsgrense mellom gnr. 40 bnr. 1 og gnr. 41 bnr. 1 og 3 går ut i vannet. Derfra går grensen i rett linje ca. 550 m mot odden sør for Måsnesmyrene, videre nordover til jernbanen, og følger deretter jernbanen til Hegstadmyrenes vestre kant. Derfra følger grensen marklagsgrensen mellom dyrket mark og strandvegetasjon sydover forbi Rudstøen og forbi Fiskum gamle kirke til en større jordvoll. Grensen følger så vollgraven og forlengelsen av denne fram til gnr.182 bnr. 2. Fra dette punktet følger den marklagsgrensen mellom dyrket mark og strandvegetasjonen fram til stedet hvor kraftledningen krysser strandlinjen nord for Råen gård. Grensen går videre 250 m rett nord ut i vannet, og følger så strandlinjen i en avstand på 250 m ved høyeste tillatte regulerte vannstand og tilbake til utgangspunktet.

De nøyaktige grenser for reservatet skal avmerkes i marken.

Grensene er avmerket på kart i målestokk 1:5.000 som oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen og i kommunen. På dette kartet er grenselinjen opptegnet, beskrevet, og 21 grensepunkter er angitt ved koordinater.

III

Formålet med reservatet er å bevare en spesiell naturtype, med et rikt fugleliv som er av særlig vitenskapelig og pedagogisk interesse.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art.
2.All jakt er forbudt. Det er ikke tillatt å løsne skudd innenfor reservatets grenser.
3.Vegetasjonen er fredet, med følgende unntak:
a)Beiting kan foregå som tidligere.
b)I en sone på 2 meter langs grensen mot dyrket mark kan grunneiere fjerne skog og kratt som er til sjenanse for jordbruket. Skog og kratt som forøvrig sjenerer jordbruket, kan fjernes etter tillatelse fra herredsskogmesteren i samråd med fylkesmannen.
c)Grunneiere kan fjerne vegetasjon som er helsefarlig for mennesker og dyr, og vertsplanter for skadegjørere i jordbruket.
4.Oppføring av bygninger og anlegg, herunder veier og faste innretninger og legging av jordkabler er ikke tillatt. Luftledninger må ikke framføres over området. Departementet kan gi dispensasjon for oppføring av vanningsanlegg tilknyttet jordbruket, dersom dette anlegges slik at det ikke medfører ulemper for fuglelivet.
5.Uttak av masse eller andre inngrep i grunnen, tørrlegging, oppfylling, henlegging av avfall, ny utføring av kloakk, gjødsling, samt bruk av kjemiske plantevernmidler er ikke tillatt.
6.Unntatt i perioden 15. april - 15. juli er følgende aktiviteter tillatt:
a.Vedlikehold av allerede eksisterende åpne og/eller lukkede grøfter.
b.Rydding av kratt under de nåværende luftledninger.
7.Motorisert trafikk til lands og til vanns, herunder på isen, er forbudt bortsett fra i ambulanse- og politiøyemed. Unntatt fra dette forbudet er grunneieres ferdsel til og fra sine nåværende båtplasser.

Denne ferdsel skal skje slik at fuglelivet ikke forstyrres, og farten må ikke overstige 5 knop.

8.Departementet kan, dersom det viser seg nødvendig av hensyn til fuglelivet, fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen.
9.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når dette ikke kommer i strid med formålet med fredningen.

V

Naturreservatet forvaltes av fylkesmannen i Buskerud i samråd med Miljøverndepartementet.

VI

Den myndighet Kongen har etter naturvernlovens § 21 til å gi bestemmelser om merking av fredninger m.v., etter § 22 til å forby ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene delegeres til Miljøverndepartementet.