Forskrift om vernebestemmelser for Drivdalen landskapsvernområde, Sør-Trøndelag, Kongsvoll landskapsvernområde, Hjerkinn landskapsvernområde, Oppland.

DatoFOR-1974-06-21-6
PublisertI 1974 s 584
Ikrafttredelse02.08.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forDrivdalen landskapsvernsområde, Sør-Trøndelag, Kongsvoll landskapsvernområde, Hjerkinn landskapsvernområde, Oppland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jfr. § 6 og § 22 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om Drivdalen/Hjerkinn landskapsvernomr.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 21. juni 1974. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, nr. 63 § 5, jfr. § 6 og § 22 er det ved kgl.res. av 21. juni bestemt at et område i Oppdal kommune, Oppland fylke, på i alt omlag 57 km² skal legges ut som Drivdalen, Kongsvoll og Hjerkinn landskapsvernområder i tilknytning til Dovrefjell nasjonalpark.

Områdene omfatter følgende eiendommer:

I Oppdal :

Del av Oppdal bygdeallmenning.

Del av Kongsvoll fjellstueutmåling og følgende privateiendommer:

Kongsvoll privateiendom, gnr. 62, bnr. 1, gnr. 62, bnr. 3 Grønnbakken. Gåvåken, gnr. 62, bnr. 4.

Dessuten følgende eiendommer i Drivdalen vest for Driva, regnet fra nord mot sør:

Gnr. 63, bnr. 1 Stølan, gnr. 55, bnr. 2 Rise, gnr. 55, bnr. 5 Rise, gnr. 49, bnr. 1 Rise, gnr. 52, bnr. 1 Megaren Rise, gnr. 54, bnr.1 Noristu Rise, gnr. 55, bnr. 1 Rise og gnr. 50, bnr. 4 Grimsdalen.

Øst for Driva regnet fra nord mot sør :

Gnr. 61, bnr. 2 Nestavoll, gnr. 61, bnr. 1 Nestavoll, gnr. 59, bnr. 1 Volden, gnr. 57, bnr. 3 Engheim, gnr. 44, bnr. 9 Tøftøyene, gnr. 44, bnr. 6 Vårstigplassen, gnr. 40, bnr. 1 Gissinger og gnr. 58, bnr. 1 Engan.

I Dovre :

Del av Hjerkinn fjellstuemåling.

Alle høydetall refererer seg til de nye gradteigskartene M 711, bladene Snøhetta, Einunna og Hjerkinn (midlertidig utgave), navn i den utstrekning de finnes på kartene, ellers til eldre kart. Beskrivelsen nedenfor refererer seg til «Grunnlagskart for planlegging av Dovrefjell nasjonalpark». Kartet oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark og ved formannskapskontorene i Dovre, Lesja, Oppdal og Folldal kommuner.

Drivdalen Landskapsvernområde :

(Området er vist med rød strek og rød skravur på grunnlagskartet).

Fra Hesthåhøga ( 1662 m.o.h) ca 1.2 km i sør-sørøstlig retning langs grensen mellom eiendom 1 og 7 til grenseknekkpunktet, videre ca. 1,7 km i sørøstlig retning i rett linje til Driva (ca. 200 m sørvest for Nestavollen), Videre i rett linje ca. 1,5 km i nordøstlig retning til grenseknekkpunktet mellom eiendommene 1 og 7 ved Finnshøa. Derfra og sørover til grenseknekkpunkt ved Tingsvaet er grensen felles med den østre teig av Dovrefjell naskonalpark (ugangspunktet for denne) - en strekning på ca. 8,5 km. Derfra følger en i vestlig retning grensen mellom eiendom 7 og 9, deretter mellom 7 og 2 fram til bunnen av Nystugudalen - en strekning på ca. 1,5 km. derfra og nord til utgangspunktet Hesthåhøga er grensen felles med den for vestre teig av Dovrefjell nasjonalpark - en strekning på ca 1,7 km.

Kongsvoll landskapsvernområde :

(Området er vist med blå strek og skravur på grunnlagskartet.)

I nord er grensen felles med grensen for Drivdalen landskapsvernområde fra bunnen av Nystugudalen til grenseknekkpunkt ved Tingsvaet - en strekning på ca. 1,5 km. I øst er grensen felles med grensen for østre teig av Dovrefjell nasjonalpark fra grenseknekkpunkt ved Tingsvaet og sørover til fylkesgrensens høyeste punkt på Armodshø - en strekning på ca. 16 km. Derfra langs fylkesgrensen først i sør-sørvestlig retning til Porten og deretter i vest nordvestlig retning til grensen for Dovrefjell nasjonalpark ca. 500 m vest for jernbanen, en strekning på ca. 8 km. Derfra og nordover er grensen felles med grensen for vestre teig av Dovrefjell nasjonalpark fram til utgangspunktet i bunnen av Nystugudalen - en strekning på ca. 10 km.

Hjerkinn landskapsvernområde :

(Området er vist ved gul strek og gul skravur på grunnlagskartet)

I nord fra områdets nordøstlige punkt på toppen av Knatten (1350 m.o.h.), i sørvestlig retning i rett linje til et punkt ca. 300 m nord for Hjerkinnætri, mellom Hjerkinnsætri og Armodshøkollen (1.274 m.o.h), videre ca. 5 km i sørvestlig retning i rett linje Brendhøin (1.157 m.o.h.). Derfra går grensen ca. 1,5 km i sørlig retning i rett linje ned til grensen mellom eiendom 3 (Hjerkinn fjellstueutmåling) og 9. Derfra følges denne grensen ca. 2 km først i vestlig retning til nordvestre hjørne av Hjerkinn privateiendom (9). Derfra går grensen i vestlig retning opp imot tregrensen til et punkt ca. 50 m øst for nåværende E6. Videre går grensen nordover på østsiden av E6 i en avstand av mellom 30 og 200 m over faste punkter som blir å fastsette i marka, til den treffer fylkesgrensen og derfra langs denne øst-sørøstover til Porten og derfra øst-nordøstover langs fylkesgrensen og tilbake til Knatten.

De nøyaktige grenser vil bli oppgått i marka samtidig med oppmerking.

Formål :

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare for fremtiden til forsknings-, undervisnings- og rekreasjonsformål det egenartede natur- og kulturlandskap i sonen mellom i sonen mellom østre og vestre del av Dovrefjell nasjonalpark og rundt Hjerkinnhø, plantelivet i områdene og det kulturhistoriske miljø omkring Vårstigen og Kongsvoll fjellstue med fjellstuen som forskningsstasjon for botanikk og zoologi.

Vernebestemmelser :

1.Skogbevokste arealer opppretholdes med den treslagssammensetning som er naturlig på stedet. Snauhogster skal ikke forekomme, og foryngelse skal skje ved å bygge på naturlig gjenvekst. Bemerkelsesverdige og dekorative trær skal ikke felles. Døde og hule stammer skal av hensyn til fuglelivet ikke fjernes.

Kjemiske plantevernmidler og kunstgjødsej å ikke anvendes og drenering må ikke forekomme utenfor nåværende eller framtidig dyrket mark eller kulturbeite.

Plantelivet forøvrig skal være fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel eller lovlig jakt og fiske. Bærplukking er tillatt. Beite kan foregå som hittil.

Nye plantearter må ikke innføres, unntatt i hageanleggene på Kongsvoll og i forbindelse med jordbruket.

2.Jakt og fiske kan foregå etter gjeldende regler. Bortsett fra Drivdalen landskapsvernområde er også gaupe fredet hele året. Dersom det viser seg at gaupe gjør skade på bufe i områder der gaupen er fredet, kan Direktoratet for statens skoger i det enkelte tilfelle gi samtykke til felling i samråd med lokale myndigheter:

Nye dyrearter må ikke innføres.

Fiske kan foregå etter gjeldende regler.

3.Planer om endrede bruksformer som kan innvirke vesentlig på landskapets egenart, skal godkjennes av Direktoratet for statens skoger.
4.På statens eiendommer skal Direktoratet for statens skoger treffe tiltak for å holde dyrket mark og beiteland åpne, og skal forøvrig søke å oppnå dette ved avtale med grunneiere.
5.Utenom nåværende bebyggelse kan det bare oppføres bygninger tilknyttet jord og skogbruk, forskning og undervisning, turisthytter, jakt- og fiskebuer, naust eller lignende. planer om tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter, herunder alle former foe nybygg og veianlegg, kan ikke settes i verk uten godkjenning av Direktoratet for statens skoger.
6.Motorisert trafikk til lands og til vanns og landing med fly er forbudt unntatt i ambulanse-, sikrings- og politiøyemed.

Herfra er unntatt transport av reinslakt etter bestemte ruter som i Oppdal bygdeallmenning kan fastlegges av skogforvalteren i samråd med allmenningsstyret og ellers i landskapsvernområdene av skogforvalteren. Nødvendig kjøring i forbindelse med seterdriften kan finne sted.

7.Disse bestemmelser er ikke til hinder for trafikk med jernbane og på riksveien (E6) eller arbeider som er nødvendige i forbindelse med drift, vedlikehold og tiltak i tilknytning til disse anlegg.

Planer om nye anlegg og utvidelser, herunder grustak og rasteplasser skal forelegges Direktoratet for statens skoger.

Camping i tilknytning til motorisert ferdsel er ikke tillatt utenom dertil innrettede telt- eller campingplasser.

8.Direktoratet for statens skoger kan etter søknad gjøre unntak gjøre unntak fra disse bestemmelsene i den utstrekning det ikke kommer i strid med formålet for landskapsvernområdet.
9.Forvaltningsmyndighet etter disse bestemmelser er Direktoratet for statens skoger. Alle henvendelser til direktoratet skal skje gjennom vedkommende skogforvaltning. Direktoratet skal fremleggeviktigere saker for Miljøverndepartementet for avgjørelse.

For øvrig utøver de som til enhver tid er grunneiere eller rettighetshavere i området sine rettigheter for så vidt det ikke kommer i strid med vernebestemmelsene.

Kommunene kan henlede departementets opmmerksomhet på uheldige forhold i landskapsvernområdet.

II

Kongens myndighet etter naturvernlovens § 22 til å regulere ferdsel i nasjonalparken og landskapsvernområdene og kongens myndighet etter samme lovs § 23 til å gjøre unntak fra vernebestemmelsene overføres til Miljøverndepartementet.