Forskrift om vern av Grudevatn naturreservat og et tilgrensende område hvor fuglelivet er fredet, Klepp kommune, Rogaland.

DatoFOR-1974-07-26-5
PublisertII 1974 s 181
Ikrafttredelse26.07.1974
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forGrudevatn naturreservat, Klepp kommune, Vasshusvatn med omkringliggende våtmark, Klepp kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Klepp

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 26. juli 1974. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 7. november 1975 og 26. juli 1988 nr. 907, 8 mars 2002 nr. 288, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8 jf. § 10 er Grudevatn og Vasshusvatn med omkringliggende våtmark, til sammen ca. 740 da., fredet ved kgl.res. av 26. juli 1974 under betegnelsen Grudevatn naturreservat. Området ligger i Klepp kommune, Rogaland fylke. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572, jf. Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 om delegering av myndighet til Miljødirektoratet , er forskriften endret av Miljødirektoratet den 8. mars 2002.

0Endret ved forskrifter 8 mars 2002 nr. 288, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

II

Reservatet berører følgende gnr./bnr.: 3/1, 3/2, 3/6, 3/9, 3/10, 3/11, 3/13, 3/15, 3/24, 3/25, 3/27, 3/39, 46/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 48/9, 48/10.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert 26. juli 1988. Kartet med fredningsbestemmelsene oppbevares i Klepp kommune, hos Fylkesmannen i Rogaland, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrifter 8 mars 2002 nr. 288, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med fredningen er å bevare en spesiell naturtype, særlig av hensyn til det rike fuglelivet i området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

a)Fugler og fuglenes reir og egg er fredet mot forstyrrelse, skade eller ødeleggelse av enhver art.
b)All jakt er forbudt. Det er ikke tillatt å løsne skudd innenfor reservatets grenser.
c)Vegetasjonen er fredet, med følgende unntak:
1)Beiting kan foregå som tidligere.
2)Grunneiere kan fjerne vegetasjon som er helsefarlig for mennesker og dyr, og vertsplanter for skadeorganismer i jordbruket. Bruk av kjemiske bekjempningsmidler er ikke tillatt.
3)Bruk av kjemiske bekjempningsmidler og kunstgjødsel er tillatt på et areal øst for Snelleberget som er angitt på det reviderte grensekartet med kryss-skravur.
d)Oppføring av bygninger og anlegg, herunder veger og faste innretninger og legging av jordkabler m.v., er ikke tillatt. Luftledninger må ikke framføres over området. Bestemmelsene i dette punkt er ikke til hinder for oppføring og vedlikehold av gjerder og legging av sugeledninger for vanningsanlegg.
e)Uttak av masse eller andre inngrep i grunnen som tørrlegging, oppfylling, henlegging av avfall, ny utføring av kloakk, er ikke tillatt.
f)Unntatt fra bestemmelsen i pkt e) er:
1)Anlegg av nødvendige drensgrøfter for jordbruksarealene utenfor reservatet og vedlikehold av eksisterende grøfter, herunder opprensking av Figgjoelvas løp, Skaskanalen og andre kanaler.
2)Uttak av masse innenfor et område skravert på det reviderte grensekartet etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.
3)Slike arbeider skal skje i samråd med forvaltningsmyndigheten.
g)Fiske fra land eller fra båt i elva og vatnene er tillatt så lenge dette ikke kommer i strid med bestemmelsene ovenfor eller bestemmelser for øvrig som regulerer fiske og fiskerettigheter.
h)Ferdsel i området er forbudt for andre enn grunneierne unntatt i forbindelse med slik virksomhet som er tillatt i medhold av punktene c), d), f) og g) foran, i politi- og ambulanseøymed, eller forvaltning og oppsyn med området. Departementet kan, dersom det viser seg nødvendig av hensyn til fuglelivet, fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen. Når Vasshusvatnet er islagt, er ferdsel tillatt på dette vatnet og i dets umiddelbare nærhet.

V

I medhold av naturvernlovens § 14 er fuglesamfunnet fredet i et ca. 1.100 da. stort område i tilknytning til Grudevatn naturreservat. Det samme området er vernet som fuglebiotop i medhold av lovens § 9 jfr. § 10.

VI

Området nevnt under pkt. V omfatter de samme gnr./bnr. som nevnt i pkt. II. I tillegg kommer gnr./bnr. 3/18, 3/33, 3/40 og 3/50. Dette området har følgende grenser:

I vest: Kjerrevei fra Figgenelv til Hole og en linje videre rett nord til Skaskanalen. Videre nordover langs eiendomsgrense (bnr. 4 og bnr. 2) til Vasshus og langs vei nordover til vegen Voll-Stangeland.

I nord: Vegen Voll-Stangeland.

I øst: Fra vegen Voll-Stangeland langs øst- og nordgrense av skogen omkring Snelleberget og videre rett østover langs overkant av høydedraget til eiendomsgrense (bnr. 9 og bnr. 5, 7, 10). Videre mot sørøst langs steingjerde, over Stangelandskanalen til skogsteig nord for Figgenelvas utløpsos. Deretter langs østsiden av denne skogsteigen og tilsvarende langs skogen på sørsiden av elva, til Grudetjørna. Herfra langs vegen til Grude.

I sør: Vegen Grude-Åna (Bore).

Grensene skal avmerkes i marken.

Grensene er inntegnet på samme kart som nevnt under pkt. II.

VII

For området nevnt i pkt. V gjelder følgende bestemmelser:

a)Jakt og fangst av fugl er forbudt hele året. Fuglenes reir og egg er fredet mot forstyrrelse og ødeleggelse av enhver art, men vanlig jordbruksdrift skal kunne foregå uten hinder av dette.

Felling av fugl som gjør vesentlig skade på avling, er tillatt dersom dette ikke strir mot den til enhver tid gjeldende jaktlovgivning.

b)Oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger som ikke har tilknytning til den jordbruksmessige drift i området, er forbudt. Unntatt fra forbudet er oppføring av innretninger til bruk ved grustekt.

VIII

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra bestemmelsene under pkt IV og pkt VII for vitenskapelige undersøkelser, skjøtselstiltak, arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i særlige tilfelle når dette ikke kommer i strid med formålet med fredningen.

Forvaltningsmyndigheten kan, dersom hensynet til fredningen tilsier det, gi løyve til fangst av villmink, måker og kråker innenfor Grudevatn naturreservat.

IX

Forvaltningsmyndigheten skal utarbeide en skjøtselsplan for naturreservatet i samråd med naturverninspektøren for Sør-Norge og andre i den utstrekning det er hensiktsmessig. Skjøtselsplanen skal utarbeides i samsvar med formålet med opprettelsen av reservatet, og planen skal godkjennes av departementet

Forvaltningsmyndigheten skal sørge for at tiltak i henhold til godkjent skjøtselsplan blir utført.

X

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 8 mars 2002 nr. 288, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

XI

Den myndighet Kongen har etter naturvernlovens § 21 til å gi bestemmelser om merking av fredninger m.v., etter § 22 til å forby ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, delegeres til Miljøverndepartementet.

XII

Disse forskrifter trer i kraft straks.