Forskrift om fredning av Råndalen naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1974-09-13-9
PublisertII 1974 s 216
Ikrafttredelse13.09.1974
Sist endretFOR-1992-12-04-961
Endrer
Gjelder forRåndalen naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jf § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Råndalen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 13. september 1974. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er et område med urørt granskog, en del av gnr. 109, bnr. 1 og gnr. 117, bnr, 1 i Selbu kommune, Sør- Trøndelag fylke, ved Kronprinsreg.res. av 13. september 1974 fredet som naturreservat. Det fredede arealet er 500,5 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Reservatets grense følger eiendomsgrensa i nordlig retning mellom gnr. 107, bnr. 1 og gnr. 106, bnr. 2 fra krysningspunkt mellom elva Råna og eiendomsgrensa ca. 520 m til bekk. Herfra går grenselinja ca. 380 m i øst-nordøstlig retning til oppsatt grenspåle, og fra grensepålen i øst-sørøstlig retning ca. 490 m til grensepåle ved bekk. Grensa følger bekken til Råna, og går videre i sør-sørvestlig retning ca. 600 m til grensepåle i eiendomsgrensa mellom gnr. 107, bnr.1 og gnr. 109, bnr. 1. Derfra går grenselinja i rett vestlig retning til eiendomsgrensa mellom gnr. 106, bnr. 2 og gnr. 107, bnr. 1, og derfra følges eiendomsgrensa mellom de sistnevnte bruk mot nord tilbake til utgangspunktet.

Grensene er tegnet inn på kart i målestokk 1:50.000 og 1:5.000. De nøyaktige grensene for reservatet blir å avmerke i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare et urørt granskogområde i sin naturlige tilstand.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon, herunder busker og trær, skal i sin helhet være fredet mot beskadigelse av enhver art. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler, herunder døde trær og læger, fra reservatet unntatt i medhold av punktene 6, 7 og 8.
2.Alt dyreliv, herunder fuglenes reir og egg samt pattedyrenes bo og hi, er fredet mot enhver form for ødeleggelse. All jakt er forbudt med unntak av jakt på elg etter de til enhver tid gjeldende regler.
3.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak av masse, herunder torv, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av anlegg eller bebyggelse. Innen reservatet er det ikke tillatt å foreta inngrep som endrer eller innvirker på løp eller vannføring for elva Råna eller dens tilførselsbekker.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.
5.Militære øvelser er forbudt.
6.Vanlig beiting er tillatt.
7.Bærplukking er tillatt.
8.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser eller for arbeider av meget vesentlig samfunnsmessig betydning når dette ikke kommer i konflikt med fredningens formål eller dersom formålet med fredningen krever det.

V

Forvaltningen av naturreservatet tillegges Sør-Trøndelag fylkesskogkontor i samråd med naturvernmyndighetene.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 21 til merking av fredninger m.v. etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til departementet.

VII

Denne bestemmelse trer i kraft straks.