Forskrift om fredning av Stenmyr naturreservat, Trysil kommune, Hedmark.

DatoFOR-1974-10-04-4
PublisertII 1974 s 242
Ikrafttredelse04.10.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forStenmyr naturreservat, Trysil kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Trysil

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 4. oktober 1974. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er Stenmyra med tilgrensende skog, en del av gnr. 63, bnr. 26 og gnr. 63, bnr. 96 i Trysil kommune, Hedmark fylke, ved kgl.res. av 4. oktober 1974 fredet som naturreservat. Det fredede areal er ca. 1.315 da.

II

Reservatet har følgende grenser:

Fra det punktet på gamle Trysilveg der Brunnbekken krysser vegen i reservatets nordvestre hjørne følger grensa gamle Trysilveg i øst-nordøstlig retning til det punkt der Kvernbekken krysser samme veg. Reservatets grense følger så Kvernbekken i sin helhet i sørøstlig retning til dennes munning i Varda. Fra Kvernbekkens utløp i Varda følger grensa i sørvestlig retning Varda opp til Brunnbekkens utløp i denne. Fra dette punkt følges så Brunnbekken i sin helhet i nordvestlig retning til ugangspunktet, der bekken krysser gamle Trysilveg.

Grensene er avmerket på kart i målestokk 1:50.000 og inntegnet på flyfoto. De nøyaktige grenser blir å avmerke i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare ei typisk strengblandingsmyr med et markert streng-flarksystem i sin naturlige tilstand, samt å ta vare på et interessant plante- og fugleliv.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder busker og trær, er i sin helhet fredet mot beskadigelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet untatt i medhold av pkt. 6, 7, 8 eller 9.
2.Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art. Jakt er forbudt, dog kan elgjakt tillates etter de til enhver tid gjeldende regler.
3.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, uttak av masse, herunder torv, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, oppføring av bebyggelse eller anlegg, henleggelse av søppel eller kasserte gjenstander samt utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler i reservatet, er forbudt.
4.Motorisert ferdsel er forbudt, dog er tømmertransport på frossen og godt snødekket mark tillatt. I skogteigen lengst vest er nyttetransport tillatt hele året inntil 100 meter fra myrkanten.
5.Militære øvelser er forbudt.
6.Bærplukking er tillatt.
7.Sporadisk beiting, for eksempel av sauer ifølge gamle skogbeiterettigheter, kan foregå som før. Gjerding eller overflatebehandling til dette formål er forbudt. Eksisterende slåtterettigheter kan utøves som tidligere.
8.Herredsskogmesteren kan i samarbeid med naturvernmyndighetene gi tillatelse til en forsiktig skjøtsel av skogen i reservatets ytterkanter.
9.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser eller arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller når formålet med fredningen krever det.

V

Forvaltningen av naturreservatet tillegges Hedmark fylkesskogkontor i samråd med naturvernmyndighetene.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til departementet.

VII

Disse forskrifter trer i kraft straks.