Forskrift om fredning av Lamyra naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud.

DatoFOR-1975-03-21-9
PublisertII 1975 s 100
Ikrafttredelse21.03.1975
Sist endret
Endrer
Gjelder forLamyra naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Lamyra naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 21. mars 1975. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, §§ 21, 22 og 23, er Lamyra, en del av grn./brn. 3/1, 3/3, 3/4, 3/26, 29, 3/27, 3/28, 3/50 og 180/1 i Ringerike kommune, Buskerud fylke, ved kgl.res. av 21. mars 1975 fredet som naturreservat (myrreservat). Det fredede arealet er ca. 340 dekar.

II

Reservatets grenser er tegnet inn på kart i målestokk 1: 50.000 og 1 : 5.000. Grensebeskrivelsen refererer til sistnevnte kart.

Fra utgangspunktet 1 ca. 40 m nordvest for vegkryss ved Hanserud går grensa langs nordøstre kant av grøft parallelt med kjøreveg over myra til 2. Derfra følger grensa sørvestre kant av skogsbilveg til 3, og deretter toppen av brink til to sammenvokste furuer (4). Videre følger grensa skogkanten mot myr til avkuttet telefonstolpe ved kavlebru (5). Derfra går grensa langs toppen av brinken til ei stor furu (6), og videre nord for lite grustak langs øvre kant av skråning til liten sti øst for trigonometrisk punkt (7). Grensa går deretter i rett linje fram til myrkanten ved fylkesveg (8).

Fra 8 følger grensa sørlige kant av fylkesveg fram til gjerdestolpe (9), videre følges gjerde mot sørøst og videre i samme retning til kraftlinjemast. Fra denne går grensa i skillet mellom dyrket mark og kratt til eiendomsgrensa mellom 3/4 og 3/27 (10). Fra dette punktet følger grensa toppen av brinken forbi 11, og går deretter i nedkant av vollen sør for husene på Solberg fram til eiendomsgrensa mellom 3/26,29 og 3/67 (12). Grensa følger deretter sti fram til kavlebru (13), og går deretter ca. 40 m mot øst-sørøst til 14. Derfra går grensa langs sti mot øst-nordøst til nordøstre hjørne av skogområdet og videre sørover forbi 15 i østre kant av ryddet felt til 16 i eiendomsgrensa mellom 3/3 og 180/1.

Fra 16 går grensa i eiendomsgrensa rett østover til 17, og videre sørover i skråning fram til ledningsmast (18). Grensa går derfra rett vestover til sti og følger østre kant av denne til nordvestre hjørne av pumpehus (19). Derfra følger grensa kanten mellom dyrket mark og skog/kratt til 20 og videre tilbake til utgangspunktet (1).

De nøyaktige grenser er avmerket i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en velutviklet gjengrodd meander med en vegetasjon som er karakteristisk for Østlandets kalkmyrer og med enkelte arter som er av stor plantegeografisk verdi.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder busker og trær, er i sin helhet fredet mot beskadigelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet unntatt i medhold av pkt. 4, 5 eller 6. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, uttak av masse, herunder torv, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, oppføring av bebyggelse eller andre innretninger, henleggelse av avfall samt utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler. Dreneringsgrøfter fra omliggende jordbruksarealer kan føres fram til reservatet.
3.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i brannvern- og politiøyemed. Ved- og tømmertransport er likevel tillatt på frossen og godt snødekket mark.
4.Sanking av sopp og bær er tillatt.
5.Det kan foretas en forsiktig skjøtsel for å opprettholde de nåværende vegetasjonsforholdene i reservatet. Skjøtsel skal foretas etter plan utarbeidet av forvaltningsmyndigheten i samråd med grunneierne og Botanisk Museum ved Universitetet i Oslo. Planen skal forelegges naturvernmyndighetene til godkjennelse, og skjøtselen utføres av den forvaltningsmyndigheten bemyndiger, fortrinnsvis grunneierne. Virket tilfaller grunneierne.
6.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser eller arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller når det ikke strider mot fredningens formål.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for naturreservatet tillegges Buskerud fylkesskogkontor i samråd med naturvernmyndighetene.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til departementet.

VII

Denne bestemmelsen trer i kraft straks.