Forskrift om fredning av Vidmyr naturreservat, Nissedal kommune, Telemark.

DatoFOR-1975-11-28-10
PublisertII 1975 s 434
Ikrafttredelse28.11.1975
Sist endret
Endrer
Gjelder forVidmyr naturreservat, Nissedal kommune, Telemark
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Nissedal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 28. november 1975. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63. § 8, jfr. § 10 og 21, 22, 23, er Vidmyr med tilgrensende skog, en del av gnr. 35 bnr. 1 og gnr. 35 bnr. 3 i Nissedal kommune, Telemark fylke, ved Kronprinsreg.res. av 28 november 1975 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca. 180 da.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grenselinja tar utgangspunkt i kraftlinjemasta like sør for vestre ende av myra, går derfra i rett linje ca. 120 m i nord- nordvestlig retning og ca. 75 m i østlig retnig til kraftlinjemasta nord for myras vestre ende. Derfra går grensa i rett linje ca. 150 m i østlig retning til et punkt ca. 30 m fra myrkanten, videre ca. 210 m i øst- sørøstlig retnig til et punkt på en lav fjellbrink innenfor et lite myrdrag. Derfra går grensa i rett linje ca. 240 m i sør- sørøstlig retning til et punkt i vestre kant av bart fjell, videre ca. 140 m i sørøstlig retning til et punkt ca. 25 m øst for Vidmyrtjern. Derfra går grensa i rett linje ca. 150 m i sørvestlig retning, videre ca. 175 m i vestlig retning til skjæring med utløpsbekken fra Vidmyrtjern. Derfra går grensen i rett linje ca. 300 m i nordvestlig retning til et punkt like sør for et lite tjern, og videre ca. 100 m i nord- nordvestlig retning tilbake til utgangspunktet.

Reservatets grenser er avmerket på kartskisse i målestokk 1:5.000.

De nøyaktige grenser blir å avmerke i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare et myrkompleks av suboseanisk karakter i tilnærmet naturlig tilstand, samt å bevare enkelte plantearter av særlig plantegeografisk interesse.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder busker og trær, er i sin helhet fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet unntatt i medhold av IV pkt. 6 eller 7.
2.All jakt er forbudt.
3.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, uttak av masse, herunder torv, bygging av veger, framføring av jordkabler, kloakkledninger eller nye luftledniger, oppføring av bebyggelse eller anlegg samt utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler er forbudt.
4.Tømmerkjøring og annen nyttetransport er tillatt når marka er frosset og snødekket. For øvrig er motorisert ferdsel forbudt unntatt i ambulanse-, brannvern-, og politiøyemed.
5.Militære øvelser er forbudt.
6.Bærplukking er tillatt.
7.Departementet kan gjøre unntak frea fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser eller arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller når det ikke strider mot fredningens formål.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for naturreservatet illegges Telemark fylkesskogkontor i samråd med naturvernmyndighetene.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 21 til merking av fredninger m.v. etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til departementet.

VII

Denne bestemmelse trer i kraft straks.