Forskrift om fredning av Nordre Øyeren naturreservat, Enebakk, Fet og Rælingen kommuner, Akershus.

DatoFOR-1975-12-05-11
PublisertII 1975 s 438
Ikrafttredelse01.01.1976
Sist endretFOR-2012-09-27-1128 fra 01.01.2013
Endrer
Gjelder forNordre Øyeren naturreservat, Enebakk, Fet og Rælingen kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77, FOR-1987-07-03-572, FOR-1988-11-03-4324
Kunngjort
Rettet21.07.2003 (del I første ledd)
KorttittelForskrift om naturreservat, Fet m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 5.desember 1975 i medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8 jfr. § 10. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 28. oktober 1988 nr. 946, 24. juni 1993 nr. 633, 27 sep 2012 nr. 1128 (i kraft 1 jan 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er nordre del av Øyeren og Svellet med tilhørende deltalandskap og våtmarker, beliggende i Enebakk, Fet og Rælingen kommuner, Akershus fylke, ved kgl.res. 5. desember 1975 fredet under betegnelsen «Nordre Øyeren naturreservat»

Det fredete området er på tilsammen ca. 62,6 km² . Herav utgjør landarealet ca. 7,5 km² og vannarealet ca. 55,1 km² .

II

Reservatet berører følgende gnr./bnr.:

Enebakk kommune :

1/2, 1/2, 1/13, 1/14, 1/16, 2/5, 2/14, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/38, 8/19, 11/1, 11/5, 11/7, 12/1, 12/4, 12/6, 13/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 14/7, 15/1, 15/7, 16/1, 16/2, 16/3, 16/10, 16/11, 17/2, 17/5, 17/7, 18/1, 18/2, 20/1.

Fet kommune :

6/2, 7/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 9/9, 10/1, 11/1, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 12/11, 12/2, 12/4, 12/6, 12/10, 12/18, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/17, 13/21, 14/1, 14/10, 15/2, 15/3, 15/5, 15/29, 15/30, 15/31, 16/1, 16/2, 16/4, 16/5, 16/28, 18/7, 18/15, 18/22, 18/26, 19/11, 19/22, 20/9, 21/7, 27/1, 29/11, 29/15, 33/4, 33/9, 30/10, 30/12, 40/3, 41/11, 41/5, 41/28, 41/29, 42/1, 43/4, 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/8, 45/1, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/10, 46/2, 46/3, 47/1, 47/2, 48/1, 48/4, 48/6, 48/8, 48/9, 46/14, 49/4, 49/6, 49/7, 49/8, 50/1, 51/1, 51/2, 51/8, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/9, 52/12, 53/1, 53/2, 53/4, 54/3, 54/4, 58/1, 59/17, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 61/3, 63/3, 63/4, 63/5, 65/8, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 67/2, 67/3, 67/4, 68/1, 68/2, 76/1, 76/6, 76/8, 76/9, 76/10, 77/8, 78/1, 89/2, 92/1, 104/1, 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 111/9, 111/10, 111/11.

Reservatet omfatter også Kavringen

Rælingen kommune:

76/1, 76/2, 77/1, 77/3, 78/1, 79/1, 80/1, 80/4, 80/7, 81/4, 81/7, 81/9, 81/10, 81/71, 82/1, 82/15, 82/46, 83/1, 83/10, 83/12, 83/13, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1, 86/8, 87/1, 87/2, 87/4, 87/6, 87/7, 87/9, 87/10, 87/24, 87/25, 87/28, 88/2, 88/3, 88/10, 89/3, 90/1, 91/1, 91/3, 92/1, 92/4, 92/6, 93/1, 93/69, 94/1, 94/6, 94/7, 94/9, 94/21, 95/1, 96/6, 96/13, 97/2, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/8, 98/9, 98/24, 98/74, 98/79, 98/84, 99/1, 99/13, 99/14, 101/1, 101/8, 101/11, 101/19, 101/21, 101/29, 101/98, 102/1, 103/4, 103/240, 104/8, 104/322, 104/376, 107/3, 107/4, 107/5, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 108/10, 108/11, 108/12.

Naturreservatet har følgende avgrensing:

Grensen går fra utgangspunktet midt i elvemøtet mellom Leirelva og Nitelva, mot sør-sørvest rett til spissen av ytterste odde på Åmottangen i Rælingen. Videre følger grensen strandlinjen (grense for normal vannstand = 101,43 m.o.h.) sørover til Årnestangen, tangerer industrivei over til Snekkervika, herfra følger grensen Øyerens vestre strandlinje helt sør til Skøyen i Enebakk. Her går grensen tvers over Øyeren til Østre strandlinje (langs forbindelseslinjen mellom UTM-punktene 237.290 og 259.290 på kartblad Fet i serien M 711, målestokk 1:50.000). Videre følger grensen Øyerens østre strandlinje (ved normalvannstand) nordover til et punkt innerst på Jørholmen ved Monsrudvika merket «6» på kartet nordre Øyeren naturreservat (Nordre del) av 1. november 1974 i målestokk 1:5000. Herfra følges forskjellige markslags- og eiendomsgrenser over land øst for Fetta og nordover til Hovsevja fram til et punkt hvor grensa dreier vestover etter eiendomsgrensa til Prestestranda ved Glommas østside som angitt på nevnte kart i M 1:50.000. Deretter krysser grensen Glomma langs forbindelseslinjen mellom UTM-punktene 204.440 og 196.440 (samme kartblad som nevnt ovenfor i M 1:50.000) over til Lertangen på øya. Herfra følges dels strandlinjen og dels kraftlinje sørover til den sørligste boligbebyggelsen på øya. Videre går grensa nordover langs boligbebyggelse, kraftlinje og strandlinje fram til industrigjerde som følges vest for J. E. Ekornes Fabrikker i rett linje fram til skjæringspunktet med kraftlinje. Herfra går grensa i rett linje omtrent mot nordvest over Hovinstrand fram til nytt skjæringspunkt med kraftlinje, videre vinkler grensen langs eiendomsgrense inn mot jernbanen, grensen følger så jernbanen til et punkt ved Balnesstrand hvor jernbanen krysses. Herfra følger grensen Nerdrumsveien og riksvei 22 rundt grundtvannsområdet ved Merkja, videre følges diverse markslagsgrenser tilbake til der hvor forlengelsen av Skolevegen møter jernbanen. grensen følger deretter delvis jernbanen, delvis kraftlinje og eiendomsgrense sør for Tuen Bruk, herfra går grensen til et punkt midt i Leirelva og følger denne nedover i kommunegrensen mellom Fet og Skedsmo tilbake til utgangspunktet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka, og viktige grensepunkter koordinatfestes.

Grensene for nordre del av naturreservatet (fra og med Rundsand) er inntegnet på kart i målestokk 1:5.000.

Grensene for hele reservatet er inntegnet på kart i målestokk 1:50.000. Kopier av disse kartene (datert Oslo, 1/11 1974) oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus og i Enebakk, Fet, Rælingen og Skedsmo kommuner.

Grensene for ferdselssonene i kap IV. nr. 4.2 fremgår av kart i målestokk 1:40 000 datert Direktoratet for naturforvaltning august 2012.

III

Formålet med fredningen er å bevare Norges største innlandsdelta med dets varierte plante og dyresamfunn.

0Endret ved forskrift 29 sep 2012 nr. 1128 (i kraft 1 jan 2013).

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.1. Vegetasjon på land og i vann er fredet mot all skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller annen virksomhet nevnt under punktene 4-5 nedenfor.
1.2. Ville pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir, egg og unger, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art. I reservatet er all jakt forbudt. Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser for jakt.
1.3. Nye plante- og dyrearter må ikke utsettes i området.
2. Anleggsvirksomhet m.v.
2.1. Oppføring av bygninger og anlegg, herunder veier og faste innretninger, samt legging av jordkabler er ikke tillatt. Nye luftledninger må ikke framføres over området.
2.2. Inngrep i grunnen, herunder uttak av masse, oppfylling og tørrlegging er forbudt. Henlegging av avfall er ikke tillatt.
3. Forurensninger
3.1. Forsøpling, ny utføring av kloakk, utslipp av giftstoffer, oljeholdige væsker, bruk av kjemiske bekjempningsmidler og lignende er ikke tillatt.
3.2. Gjødsling er bare tillatt på dyrket mark, slåtteland og kulturbeite.
4. Ferdsel - Fiske

Punkt IV nr. 4 Ferdsel - Fiske skal lyde:

4.1 Hele verneområdet
4.1.1 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen i området.

4.1.2 Motorisert ferdsel til lands er forbudt. Forbudet gjelder også på islagte vann.
4.1.3 Bruk av vannscooter og lignende vannjetdrevne fartøy er forbudt. Landing med luftfartøy og lavtflygning under 300 meter er forbudt.
4.1.4 Bruk av motoriserte modellfly, modellbåter og lignende er forbudt.
4.1.5 Fiske er tillatt i samsvar med gjeldende lovverk så fremt det ikke er i strid med bestemmelser i verneforskriften.
4.1.6 Det er båndtvang for hund hele året.
4.1.7 Forbudet i 4.1.2 gjelder ikke for motorisert ferdsel i landbruksøyemed og annen virksomhet nevnt i IV nr. 5.
4.1.8 Ferdselsbestemmelsene i nr. 4 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
4.2 Områder med særlige ferdselsbegrensninger
4.2.1 Nord for fastsatt grenselinje mellom Sofiedal–Blesavika er høyeste tillatte hastighet for motordrevne fartøyer til vanns 5 knop. I en sone på 25 meter på begge sider av merket båtled fastsatt av forvaltningsmyndigheten, fra grenselinjen nord på Gjushaugsand til grenselinjen Sofiedal–Blesavika, er høyeste tillatte hastighet 15 knop.
4.2.2 I områdene Svelle, Snekkervika og Monsrudvika med området sør for Rossholmen, angitt som sone 1 på ferdselskartet, er det i periodene fra og med 15. mars til og med 15. mai og fra og med 15. august til og med 15. november forbud mot all ferdsel på land, inkludert ferdsel på tørrlagte mudderbankområder, og all ferdsel på sjø, herunder bruk av motorbåt, kano, kajakk, surfebrett, seilbrett, kite og lignende.
4.2.3 Forbudet i 4.2.2 gjelder ikke for:
a.Ferdsel på sjø med motorbåt og lignende farkost som nevnt i 4.2.2 i en sone på 25 meter på begge sider av merket båtled fastsatt av forvaltningsmyndigheten.
b.Ferdsel med båt og lignende farkost som nevnt i 4.2.2 mellom eksisterende fortøyningsplass på fastland og merket båtled.
c.Ferdsel i landbruksvirksomhet og annen virksomhet nevnt i kap. IV nr. 5.
4.2.4 I et område på søndre del av Årnestangen syd for fugletårnet, angitt som sone 2 på ferdselskartet, er all ferdsel forbudt hele året, med unntak av ferdsel på sti oppmerket av forvaltningsmyndigheten.
4.2.5 På øyene Karte og Rossholmsand, angitt som sone 3 på ferdselskartet, er ilandstigning forbudt i perioden fra og med 15. mai til og med 15. august.
5. Unntaksbestemmelser.
5.1 Landbruk
5.1.1 Dyrket mark, slåtteland og kulturbeite kan fortsatt nyttes til jordbruksformål. Beite kam foregå som tidligere.
5.1.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til grasbrenning om våren.
5.1.3 Det et tillatt å nytte bekjempningsmidler i fareklasse «c» for jordbruksformål.
5.1.4 Grunneierne kan fjerne vegetasjon som representerer helsefare for mennesker og dyr og vertsplanter for skadeorganismer i landbruket.
5.1.5 I kanten av jordbruksområdet kan grunneierne fjerne trær, busker og kratt som er til ulempe for jordbruksdriften og i nærheten av boliger fjerne vegetasjon som virker sjenerende på bomiljøet.
5.1.6 Det er tillatt å vedlikeholde eller fornye grøftenett på dyrket mark, slåtteland og kulturbeite.
5.1.7 Vedlikehold av eksisterende gjerder og vanningsanlegg er tillatt. Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til oppføring av nye gjerder og vanningsanlegg når dette ikke er i strid med verneinteressene.
5.1.8 Grunneierne kan til eget husbehov hogge trevirke til ved, gjerdestolper og lignende, unntatt på øyene Gjushaugsand og Kusand.
5.2 Tekniske arbeider m.v
5.2.1 Fredningsbestemmelsene akal ikke være til hinder for drift og vedlikehold av :
a.eksisterende jernbane og veier
b.eksisterende kraftlinjer, og rydding av kraft under disse
c.brygger og båtfester. Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til opparbeiding av nye båtfester.
d.militære anlegg og transport til disse
5.2.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til utslipp som er godkjent av forurensingsmyndighetene i medhold av gjeldende lover og forskrifter.
5.3 Skjøtsel - Generelle unntak
5.3.1. Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjødselen skal skje etter plan godkjent av forvaltningsmyndighetene.
5.3.2. Forvaltningsmyndighetene kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.
0Endret ved forskrift 29 sep 2012 nr. 1128 (i kraft 1 jan 2013).

V

Disse fredningsbestemmelsene forvaltes av fylkesmannen i Oslo og Akershus i samråd med Miljøverndepartementet.

VI

Den myndighet kongen har etter naturvernlovens § 10 om skjøtsel, etter § 8 jfr.21 til å gi bestemmelser om merking av fredninger m.v. og om forbud mot jakt, etter § 22 til å forby ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene delegeres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse forskrifter trer i kraft fra og med 1. januar 1976.