Forskrift om fredning av Jutulgrava naturminne, Rendalen kommune, Hedmark.

DatoFOR-1975-12-12-14
PublisertII 1975 s 452
Ikrafttredelse12.12.1975
Sist endret
Endrer
Gjelder forJutulgrava naturminne, Rendalen kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, jfr. § 12, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Jutulgrava naturminne, Rendalen

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 12. desember 1975. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 11, jfr. § 12 og §§ 21, 22 og 23, er Jutulgrava, en del av gnr. 61, bnr. 128 i Rendalen kommune, Hedmark fylke, ved kgl.res. av 12. desember 1975 fredet som naturminne. Det fredede areal er ca. 4,2 dekar.

II

Naturminnets grenser er tegnet inn på kartskisse i målestokk 1:500. De nøyaktige grenser er avmerket i marka med peler i alle grenselinjens brekkpunkter.

III

Formålet med fredningen er å ta vare på en geologisk særpreget og historisk interessant forekomst.

IV

For det fredede området gjelder følgende bestemmelser:

1.Det er forbudt å fjerne, tilføre eller forflytte masse som sand, grus, stein eller mineraler og å foreta inngrep som graving, boring, spregning o.l. Henleggelse av avfall er forbudt.
2.Anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre faste eller midlertidige innretninger, herunder framføring av luftledninger og strekking av kabler, er forbudt.
3.Plantelivet, herunder busker, trær og lavarter, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art. Nye arter må ikke innføres.
4.Enhver form for kjøring er forbudt.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene for naturminnet tillegges Hedmark fylkesskogkontor i samråd med naturvernmyndighetene.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til departementet.

VII

Disse forskrifter trer i kraft straks.