Forskrift om fredning av Øvre Anarjokka nasjonalpark, Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1975-12-19-19
PublisertI 1975 s 1045
Ikrafttredelse01.04.1976
Sist endretFOR-1982-05-07-803
Endrer
Gjelder forØvre Anarjokka nasjonalpark, Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark
Hjemmel<LOV-1970-06-19-63-ref id="lov/1970-06-19-63/§3">LOV-1970-06-19-63-§3, jfr, LOV-1970-06-19-63-§4og§2 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Øvre Anarjokka nasjonalpark

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 19. desember 1975. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, nr, 63 § 3 jfr. §§ 4 og 22 er ved kgl.res. av 19. desember 1975 bestemt at et område på ca. 1.390 km² av statens grunn omkring Øvre Anarjokka i Karasjok og Kautokeino kommuner i Finnmark fylke skal legges ut som nasjonalpark under betegnelsen Øvre Anarjokka nasjonalpark.

Nasjonalparken har disse grenser:

Fra riksgrensen i Anarjokka der elva Basevucco faller ut (gradteigskart W 8 Hugstfjeld), følger grensen denne elv ca. 1,5 km nordvestover. Derfra går grensen i nordlig retning over Buollanoai'vi, Cas,kinjåkka og Gurrasvarri til høyde 342 (gradteigskart W 7 Iskuras), videre vest-nordvest til Galmat (høyde 534, samme kartblad) og videre i vestlig retning til sammenløpet Spier,kujåkka-Gåssjåkka (gradteigskart V 7 Bæivasgiedde). Derfra følger grensen Gåssjåkka sør-sørvestover ca. 12 km (i luftlinje) til Gæd'gebårjåkkas utløp (gradteigskart V 8 Noarvas) og følger så Gæd'gebårjåkkas ca. 6,5 km vestsørvestover. Grensen går videre i sørlig retning til høyde 418 (søndre) på Gæd'gebårgielas og langs Gæd'gebårgielas sør-sørvestover ti høyde 444 (samme kartblad), derfra rett vest to vatn sør for vatn 370, videre vestover langs bekk og over vatn 366 til Bàvtajåkka. Fra Bàvtajåkka går grensen videre mot vest-nordvest over høyde 466, Civtasmaras (kartblad M 711 1932 I Niei'davárri) og til høyde 458, Roubbavárri. Derfra vest-sørvest til sørøstre hjørne av Boul'zajav'ri, videre til Niei'davárri (høyed 465) og derfra rett vest til møte med Njullusjåkka. Njullusjåkkas løp følges til riksgrensen som følges tilbake til utgangspunktet.

Grensene er inntegnet på kart «Forslag til avgrensing av Øvre Anarjokka nasjonalpark» datert 18. september 1974. Kartet oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen i Finnmark og i Karasjok og Kautokeino kommuner. De nøyaktige grenser vil bli oppgått i marka samtidig med oppmerking.

I. Formål.

Formålet med Øvre Anarjokka nasjonalpark er å bevare et stykke av Finnmarksvidda med et representativt utvalg av de naturtyper som forekommer der, så som furuskog, bjørkeskog og vidde med kratt, myr, vatn, elver og låge fjell. Dyre- og plantelivet skal få utvikle seg mest mulig fritt uten menneskelig påvirkning.

II. Fredningsbestemmelser.

1. Landskapet.
1.1. Landskapet skal være fredet mot tekniske inngrep av enhver art, herunder veg- og jernbanebygging, bergverksdrift, masseuttak, drenering, vassdragsutbygging, bygging av kraft- og telefonlinjer, taubaner, heiser, flyplasser o.l. Det er heller ikke tillatt å utføre forundersøkelser for slike inngrep.
1.2. Det er forbudt å oppføre bygninger av enhver art med følgende unntak:
a)Forvaltningsmyndigheten kan oppføre et begrenset antall hytter, buer og naust som er nødvendig for oppsynet med nasjonalparken. Disse bygningene kan gjøres tilgjengelige for allmenn bruk.
b)Gammer, koier, boder (bur), gjetehytter og gjerder (men ikke helårs bolighus), som er nødvendige for utøvelse av lovlig reindrift kan oppføres etter samtykke fra forvaltningsmyndigheten.
c)Koier kan oppføres i den utstrekning dette er nødvendig for militært og politimessig grenseoppsyn etter samtykke fra forvaltningsmyndigheten.
1.3. Oppmerking av stier og vinterveger er forbudt unntatt i forbindelse med reindriften og grenseoppsynet.

Klopper og enkle bruer som er nødvendige for reindriften kan oppføres når tillatelse er innhentet fra forvaltnigsmyndigheten.

1.4. Organisert ferdsel er forbudt. Dette gjelder bl.a. militære og sivile øvelser, og organisert opplæringsvirksomhet, fotturisme og jaktprøver.
2. Plantelivet.
2.1. Alle planter, herunder levende og døde trær og busker, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel, reindrift og lovlig jakt og fiske.

Det er tillatt å ta virke til brensel på stedet, men hule trær og stammer som er egnet som boplass for fugler, må ikke felles.

Bærplukking er tillatt.

2.2. Nye plantearter må ikke innføres.
3. Dyrelivet.
3.1. Ville pattedyr og fugler og deres bo og reir er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art med følgende unntak:
a)Disse bestemmelser berører ikke rettigheter til jakt og fangst på rype, hare, rødrev og mink i forbindelse med lovlig reindrift.
b)Departementet kan gi tillatelse til jakt på andre arter i begrenset tidsrom når det etter sakkyndiges mening er nødvendig for å opprettholde balansen i dyrelivet.
c)Utøvelse av rett til å forfølge, avlive og tilegne seg såret/skadet storvilt etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
3.2. Fiske er tillatt etter de regler som gjelder til enhver tid.
3.3. Nye dyrearter må ikke innføres.
4. Forurensninger.
4.1. Forurensning og forsøpling av vassdrag og naturen ellers er forbudt.
4.2. Det må ikke anvendes kjemiske bekjempningsmidler, gjødsles eller foretas liknedne inngrep som kan påvirke de naturgitte forhold.
5. Motorisert trafikk.
5.1. Motorisert trafikk til lands og til vanns, herunder landing med luftfartøy, er forbudt unntatt for grenseoppsyn og i ambulanse- eller politiøymed.

Tjeneste- og oppsynsmenn for reindriften, naturvernet, jakt og fiske kan bruke motordrevet framkomstmiddel på vinterføre, motorbåt og i spesielle tilfelle luftfartøy i tjenesteoppdrag.

5.2. Etter søknad skal utøvere av lovlig reindrift gis tillatelse til å bruke motordrevet framkomstmiddel på vinterføre. Tillatelse til dette gis av lappefogdene. Dersom hensynet til naturverninteressene skulle tilsi det, kan forvaltnigsmyndigheten fastsette særskilte bestemmelser for ferdselen i deler av nasjonalparken.
5.3. Transport av brensel og materialer til hytter, buer, reingjerder, klopper m.v. kan foretas med motorkjøretøy på vinterføre eller med luftfartøy når tillatelse er innhentet fra forvaltningsmyndigheten.
5.4. Den som ferdes i nasjonalparken med motorisert framkomstmiddel plikter å fare varsomt fram, og ellers ta hensyn til plante- og dyrelivet. Særlig gjelder dette ved yngle- og hekkeplasser og i beite og trekkområder.
6. Rettighetene til utøving av reindrift.

De rettighetene utøvere av reindrift har i henhold til gjeldende lovgivning kan utøves i den utstrekning det er forenlig med bestemmelsene for nasjonalparken.

IV Forvaltning.

Departementet eller den departementet gir fullmakt, kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, og arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig verdi, eller i særlige tilfeller, når dette ikke er i strid med formålet med nasjonalparken.

V Dispensasjoner.

Miljøverndepartementet kan etter særskilt søknad gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelig undersøkelser og arbeider utført av bestemte personer eller institusjoner, når formålet med fredningen krever det og ellers i særlige tilfelle når dette ikke er i strid med formålet med nasjonalparken.

VI

Kongens myndighet etter naturvernlovens § 4 om skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av motorisert ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene delegeres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse forskrifter trer i kraft fra og med 1. april 1976.