Forskrift om vern for Austråtlunden landskapsvernområde, Ørland kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1975-12-19-29
PublisertII 1975 s 458
Ikrafttredelse19.12.1975
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forAustråtlunden landskapsvernområde, Ørland kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jfr. § 6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Austråtlunden landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 19. desember 1975. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 6. oktober 1989 nr. 1068, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, jf § 6 og §§ 21, 22 og 23, er Austråttlunden og Austråttborgen med tilgrensende områder i Ørland kommune, Sør-Trøndelag fylke, vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 19. desember 1975 under betegnelsen Austråttlunden landskapsvernområde.

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 er vernebestemmelsene for landskapsvernområdet endret ved Miljøverndepartementets vedtak av 11. oktober 1989.

II

Det vernede området berører følgende gnr/bnr i Ørland kommune: 82/1, 82/25, 82/81 og 82/92.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca 715 dekar og omfatter to adskilte arealer.

Grensene for landskapsvernområdet går fram av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 19. desember 1975. Kartet oppbevares i Ørland kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare skoglandskapet og verne et rikt plante- og dyreliv i et område med sterke og verdifulle kulturhistoriske tradisjoner. Videre vil en bevare borgområdet som parklandskap med tilgrensende jordbruksarealer.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.I området må det ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak må anses å ville endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Vegetasjonen, herunder trær, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel, beiting eller bærplukking. Unntatt fra dette er inngrep i vegetasjonen som følge av tiltak utført i medhold av godkjent skjøtselsplan, jfr. pkt. 6. I den delen av borgområdet hvor det drives jordbruk, kan vanlig jordbruksdrift fortsatt foregå.
3.Ville pattedyr og fugler med bo og reir er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art. Jakt er forbudt. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til felling av hjortedyr som gjør skade på jordbruksarealer eller som gjør vesentlig skade på skogen i landskapsvernområdet.
4.Enhver bruk av skytevåpen i området er forbudt.
5.I delområdet betegnet Austråtlunden er motorisert ferdsel forbudt unntatt under utøvelse av arbeid i samsvar med godkjent skjøtselsplan, jfr. pkt. 6.
6.For området skal det utarbeides en skjøtselsplan, som skal godkjennes av forvaltningsmyndigheten.
7.Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

V

1.Ei nemnd på 4 personer har tilsyn med drift og skjøtsel i området. Ørland kommune og Sør-Trøndelag fylke oppnevner hver sin representant til nemnda, forvaltningsmyndigheten oppnevner to representanter. Tilsynsnemnda skal foreslå ferdsels- og bruksregler for området.
2.Forvaltningen av bestemmelsene for landskapsvernområdet tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til departementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.