Forskrift om fredning av Ripan naturreservat, Tynset kommune, Hedmark.

DatoFOR-1976-04-02-5
PublisertII 1976 s 127
Ikrafttredelse02.04.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forRipan naturreservat, Tynset kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Ripan naturreservat, Tynset

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 2. april 1976. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Ripan-området i Tynset kommune, Hedemark fylke, ved kgl.res. av 2. april 1976 fredet under navnet Ripan naturreservat. Det fredete området er ca. 3.900 dekar og omfatter hele eller deler av følgende gnr./bnr.: 30/1, 13, 30/6, 32/1, 10, 24, 32/4, 32/7, 11, 32/23, 34/2, 34/3, 34/5,6, 34/11, 35/1, 35/4, 35/13, 35/36, 75/15, 75/20, 75/73, 78/1, 79/1, 79/3, 79/7, 79/18, 80/1, 81/1, 81/2 og 92/1.

II

Reservatet har følgende avgrensning:

Grensen tar utgangspunkt i krysset mellom Tronsvangveien og riksvei 3 og følger Tronsvangveiens vestre kant ca. 650 m til kryss med sti ca. 270 m sør for et lite kryss med sti ca. 270 m sør for et lite veikryss. Derfra går grensen i rett linje ca. 170 m rett vestover til skjæringspunkt mellom kjerrevei og eiendomsgrensen mellom 35/1 og 35/4. Deretter følger grensen denne eiendomsgrensen til Auma. Grensen følger deretter eiendomsgrensene i Auma nedstrøms til eiendomsgrensen mellom 79/7 og 124/111. Denne eiendomsgrensen følges i nordlig retning ca. 350 m til den krysser en sti. Derfra går grensen ca.1.560 m i rett linje norover til den skjærer eiendomsgrensen mellom 32/23 og 34/2 ca. 200 m sør for det lite veikryss. Fra dette punktet går grensen i rett linje ca. 1.050 m i nord-nordøstlig retning til høyde 604. Derfra går grensen i rett linje ca. 500 m i øst-nordøstlig retning til sørøstkanten av ei lita myr. Grensen går deretter i rett linje ca. 760 m rett østover til riksvei 3. Derfra følger grensen vestkanten av riksvei 3 tilbake til utgangspunktet.

Reservatets grenser er tegnet innpå kart i målestokk 50.000 og 1:50.000. De nøyaktige grenser blir avmerket i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare et velutviklet breelvdelta med en rekke instruktive og vitenskapelig verdifulle kvartægeologiske forekomster så som strandvoller, smeltevannsløp, dødisgroper, rasgroper og flytmorener.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Uttak, planering, lagring eller utfylling av masse er forbudt.
2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre landskapets art eller karakter, herunder oppføring av bygninger, anlegg eller andre tekniniske innretninger, bygging av veier, framføring av telefon- eller kraftlinjer eller henleggelse av avfall. Framføring av jordkabler, vann- eller kloakkledninger er forbudt.
3.Tradisjonell lavsanking, bærplukking og beitig er tillatt. Jakt er tillatt etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
4.Tradisjonell skogsdrift er tillatt under særlig hensynstagen til skogens vernede oppgave.
5.Motorisert ferdsel er tillatt bare for:
a.Kjøring i brannvern-, politi- og ambulanseøymed.
b.Kjøring med traktor langs eksisterende traseer i forbindelse med næringsutøvelse som nevnt i punkt 3 og 4.
c.Nødvendig kjøring til og fra eksisterende hytte.
6.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene fom vitenskapelige undersøkelser. Dersom det ikke strider mot fredningens formål, kan slikt unntak gjøres også for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for naturreservatet tillegges Hedemark fylkesskogskontor i samråd med naturvernmyndighetene.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 21 til å merke fredninger m.v., etter § 22 til å regulere ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til departementet.

VII

Bestemmelsene i denne resolusjonen trer i kraft straks.