Forskrift om fredning av plantearten Polarflokk, Bugøynes kirkegård, Sør-Varanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1976-04-09-3
PublisertII 1976 s 132
Ikrafttredelse09.04.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forBugøynes kirkegård, Sør-Varanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§13, § 9 jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning av Polarflokk, Bugøynes

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 9. april 1976. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 13 og § 9, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er plantearten Polarflokk (Polemonium boreale) og dens voksested på Bugøynes kirkegård i Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke, fredet ved kgl.res. av 9. april 1976. Det arealet som er fredet er ca. 2 dekar.

II

Det fredede området har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt i kirkegårdens sørøstlige hjørne. Grensen følger kirkegårdsgjerdet ca. 37 m mot nord-nord øst og deretter ca. 56 m mot vest-nordvest. Grensen går deretter i rett linje ca. 44 m mot sør-sørvest til kirkegårdsgjerdet. Dette gjerdet følges ca. 58 m i øst-sørøstlig retning tilbake til utgangspunktet.

Grensene er tegnet inn på kart i målestokk 1:1.000. De nøyaktige grenser vil bli oppmerket i marka.

III

Fredningens formål er å søke å bevare den eneste forekomsten i Norge av plantearten Polarflokk (Polemonium boreale).

IV

Følgende bestemmelser gjelder for området:

1.Plantearten Polarflokk (Polemonium boreale) er fredet mot enhver form for ødeleggelse unntatt tiltak som følger av punkt 2, 3 eller 4.
2.Skjøtsel av området skal utføres av den forvaltningsmyndigheten bestemmer etter skjøtselplan godkjent av departementet.
3.Gravlegging i festegraver kan foretas uten hinder av fredningsbestemmelsene.
4.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser. Dersom det ikke strider mot fredningens formål, kan slikt unntak gjøres også for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller.

V

Forvaltningen av disse fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Finnmark.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 21 til å merke fredninger m.v., etter § 22 til å regulere ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til departementet.

VII

Kgl.res. av 4. oktober 1919 om fredning av plantearten Polarflokk (Polemonium boreale) oppheves.

Bestemmelsene i denne resolusjonen trer i kraft straks.