Forskrift om fredning av Semska-Stødi naturreservat, Saltdal kommune, Nordland.

DatoFOR-1976-08-20-12
PublisertII 1976 s 260
Ikrafttredelse20.08.1976
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forSemska-Stødi naturreservat, Saltdal kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 22 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Semska-Stødi naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 20. august 1976. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, nr. 63, § 8, jfr. §§ 10 og 22, er et ca. 13.000 dekar stort våtmarks- og fjellområde mellom Semska og Stødi i Saltdal kommune i Nordland fredet ved Kronprinsreg.res. av 20. august 1976 under betegnelsen «Semska-Stødi naturreservat». Ved kgl.res. av 8. september 1989 er det fastsatt endrede verneforskrifter.

II

Hele det fredete område er Statens eiendom.

Grensen for reservatet er tegnet inn på kart datert Miljøverndepartementet august 1989.

Kart og vernebestemmelser oppbevares i Saltdal kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med fredningen er å ta vare på et verdifullt våtmarksområde som levested for tilhørende dyre- og planteliv og et særegnet landskap av glasiale løsmasseavsetninger, og å bevare dette området i sin naturgitte tilstand.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen må ikke skades eller ødelegges med unntak av det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av vernebestemmelsene. Bålbrenning og oppsetting av telt er ikke tillatt. Nye plantearter må ikke innføres. Beite kan foregå som tidligere. Plukking av bær og matsopp er tillatt.
2.Alle dyr og fugler, herunder deres hi, reir og egg, er fredet hele året mot skade og ødeleggelser av enhver art. Nye dyrearter må ikke innføres. Jakt på rype, hare, rødrev, mink og kråke kan utøves eller viltlovens bestemmelser i tidsrommet fra og med 10. september til utgangen av februar. Jakt på elg kan utøves etter viltlovens bestemmelser. Miljødirektoratet kan med utgangspunkt i formålet med fredningen eller ut fra nærmere vurdering av behovet for referanseområder der vanlig jakt ikke forekommer, bestemme at dyrelivet i hele eller bestemte soner av naturreservatet skal være totalfredet. Miljødirektoratet kan på samme måte unnta enkelte arter for vanlig jakt.
3.Det må ikke foretas inngrep som kan forandre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg, faste innretninger og luftledninger, veibygging, anlegg av jernbane, uttak av masse eller andre inngrep i grunnen, grøfting, tørrlegging, oppfylling, vassdragsregulering, utføring av kloakk, henlegging av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske plantevernmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Av hensyn til fuglelivet er all ferdsel i reservatet forbudt i tiden fra og med 1. mai til og med 31. juli. Unntatt fra forbudet er ferdsel over hengebrua ved Semska og langs merket sti over Adamsvollen og videre østover til fjells. Forbudet gjelder ikke unntakene angitt i pkt. 5 og 6.
5.Motorisert ferdsel, herunder landing med luftfartøy er forbudt hele året. Med landing menes her også henting og bringing av passasjerer og gods selv om landing i egentlig forstand ikke skjer.

Unntatt fra dette er nødvendig militær operativ virksomhet på snødekt frossen mark og nødvendig transport i ambulanse-, politi-, oppsyns/forvaltnings- og reindriftsmessig øyemed på snødekt og frossen mark.

6.Lovlig reindrift kan foregå som hittil, men omfattes også av ferdselsbestemmelsene.
7.Militære øvelser, organisert idrettsaktivitet o.l. og ridning, er ikke tillatt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

V

Fylkesmannen eller den fylkesmannen bestemmer kan gjøre unntak av vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser. Dersom det ikke er i strid med verneformålet kan det gjøres unntak for arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller.

VI

Forvaltningen av vernebestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Nordland.

VII

Forskriften trer i kraft straks.