Forskrift om svovelinnhold i fyringsolje, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland.

DatoFOR-1976-12-17-19
PublisertII 1976 s 465
Ikrafttredelse01.01.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland
HjemmelLOV-1961-06-16-15-§23, RFOR-1974-05-31, RFOR-1976-12-17
Kunngjort
KorttittelForskr. om fyringsolje, Østfold m.fl.

Fastsatt av Miljøverndepartementet 17. desember 1976 i medhold av lov av 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøve mellom grannar § 23 b, kgl.res. av 31. mai 1974 og kgl.res. av 17. desember 1976.

§ 1.Virkeområde.

Disse forskrifter gjelder for bruk av fyringsolje i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.

§ 2.Alminnelige regler.

I alle kommuner unntatt Oslo og Drammen skal virksomhet som settes i gang etter 1. januar 1977 (ny virksomhet) bare anvende fyringsolje med maksimalt svovelinnhold på 1,0 vektprosent.

Det samme gjelder når:

1.Eksisterende konsesjonspliktig virksomhet får tillatelse til å øke det årlige forbruk av fyringsolje med mer enn 20 prosent i forhold til gjeldende konsesjonsgrenser.
2.Virksomhet som ikke er konsesjonspliktig øker fyringsanleggets kapasitet pr. 1. januar 1977 med mer enn 20 prosent.
§ 3.Særregler for Oslo og Drammen.

I Oslo og Drammen gjelder:

All privat virksomhet med årlig fyringsoljeforbruk på under 700 tonn samt all offentlig virksomhet, skal bare anvende residuefri fyringsolje (lettolje) med maksimalt svovelinnhold på 0,8 vektprosent.

All privat virksomhet med årlig fyringsoljeforbruk på over 700 tonn, skal anvende fyringsolje med maksimalt svovelinnhold på 1,0 vektprosent.

Eksisterende privat virksomhet i Drammen som bruker mer enn 700 tonn fyringsolje pr. år, kan i tiden 1. april til 1. oktober benytte fyringsolje med maksimalt svovelinnhold på 2,5 vektprosent. Dette gjelder likevel ikke for slik virksomhet som øker sitt årlige forbruk av fyringsolje med mer enn 20 prosent i forhold til de grenser som er nevnt i § 2 annet ledd. Ved slik økning kommer regelen i annet ledd til anvendelse.

§ 4.Virksomhet med avgassrenseanlegg.

Utenfor Oslo og Drammen kommuner kan det brukes fyringsolje med svovelinnhold opp til 2,5 vektprosent dersom:

1.Virksomheten har godkjent avgassrenseanlegg med slik renseeffekt at svovelutslippet ikke er større enn ved fyring med olje med maksimum 1,0 vektprosent svovel,

eller

2.svovelet i avgassene bindes eller gjenvinnes i produksjonsprosessen slik at svovelutslippet ikke er større enn nevnt i nr. 1.

Det samme gjelder i Drammen og Oslo for privat virksomhet som bruker mer enn 700 tonn fyringsolje pr. år.

§ 5.Virksomhet med røykskadekonsesjon.

For virksomhet som faller inn under reglene om røykskadekonsesjon, gjelder forskriftene i den utstrekning det ikke er fastsatt strengere vilkår i konsesjonen.

§ 6.Unntak.

Statens forurensningstilsyn kan etter søknad i særlige tilfelle gjøre unntak fra forskriftene.

§ 7.Ansvar.

Eieren eller leieren av fyringsanlegget er ansvarlig for at bestemmelsene i disse forskrifter blir fulgt.

§ 8.Tilsyn m.v.

Eiere eller leiere av fyringsanlegget plikter å bistå tilsynet i den nødvendige kontroll.

Statens forurensningstilsyn fører tilsyn med at disse forskrifter blir fulgt. Ved overtredelse av disse forskrifter eller pålegg gitt i medhold av forskriftene, kan Statens forurensningstilsyn ilegge tvangsmulkt etter reglene i grannelovens § 23 d.

Eier eller leier av fyringsanlegg skal påse at leverandører av fyringsolje for bruk innen forskriftenes virkeområde, skal gi skriftlig oppgave over oljens innhold av svovel og residuer.

§ 9.Straff.

Overtredelse av disse forskrifter straffes etter granneloven § 23 f dersom forholdet ikke går inn under strengere straffebestemmelse.

§ 10.Ikrafttreden m.v.

Forskriftene trer i kraft 1. januar 1977. Eksisterende oljelagre knyttet til fyringsanlegget, kan likevel brukes utover denne dato.

Forskriftene gjelder for virksomhet som er meddelt røykskadekonsesjon før 1. januar 1977, men som ikke er satt i drift før denne dato.

Forskriftene gjelder også for eksisterende konsesjonspliktig virksomhet som før 1. januar 1977 har fått tillatelse til å øke det årlige forbruk av fyringsolje med mer enn 20 prosent, dersom økningen i det vesentlige skjer etter 1. januar 1977.

Fra 1. januar 1977 oppheves forskrifter av 2. oktober 1970 og 22. oktober 1971 om bruk av fyringsoljer i Oslo og Drammen, gitt i medhold av lov nr. 64 av 19. juni 1970 om begrensning av adgangen til bruk av fyringsoljer m.v.