Forskrift om Børsesjø naturreservat, Skien kommune, Telemark.

DatoFOR-1976-12-17-21
PublisertII 1976 s 459
Ikrafttredelse17.01.1977
Sist endretFOR-2015-03-17-252
Endrer
Gjelder forBørsesjø naturreservat, Skien kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Skien

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 17. desember 1976. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskifter 2 mai 2005 nr. 1837, 217 mars 2015 nr. 252.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er Børsesjø med tilgrensende belte av våtmark, beliggende i Skien kommune, Telemark, ved kgl.res. av 17. desember 1976 fredet under betegnelsen «Børsesjø naturreservat».

Det fredede området er på ca. 1.165 da, herav ca. 717 da vannareal og ca. 448 da landareal.

II

Reservatet berører følgende gnr./bnr:

57/9, 57/11, 57/13, 57/14, 57/15, 57/17, 59/1, 60/2, 62/3, 62/5, 62/7, 62/8, 62/12, 62/15, 62/18, 62/29, 62/54, 115/10, 115/11, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 118/1, 118/3, 118/8, 118/12, 118/17, 118/21, 119/2, 121/1, 121/21.

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt der en kraftlinje krysser Leirkup like nord for Sneltvedt bru, følger kraftlinja ca. 50 m fram til første stolpe, vinkler så nordvestover og går i rett linje ca. 300 m fram til et punkt på grensen mellom 62/3, 15, 62/16 og sivsump, går derfra i rett linje ca. 475 m til et punkt ca. 500 m rett øst for Gjerpen pleiehjem, vinkler så rett vestover 150 m til vestligste linje av de tre store kraftlinjene som går langs vestbredden. Herfra og nordover i en strekning på ca. 1150 m følges stort sett kraftlinjetrasèen i retning nordnordvest. Grensa vinkler så rett nordover og følger overgang dyrka mark/sivsump ca. 375 m, bøyer så nordøst langs telefonlinje 180 m, følger overgang dyrka mark/sivsump langs hele nordøstbredden av sjøen sørover til grensa mellom 118/18 og 116/1, 4 og sivsumpen, går derfra i rett linje en strekning på ca. 750 m sørover til kraftlinje og treffer påle nr. 3 nordenfor Sneltvedtvegen. Følger kraftlinja til påle nr. 2, vinkler rett vest tilbake til utgangspunktet i Leirkup.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka.

Grensene er inntegnet på kart i målestokk 1:5000, datert Miljøverndepartementet 10. desember 1976, som oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen og i kommunen.

III

Formålet med fredningen er å bevare en næringsrik innsjø med dens rike plante- og dyreliv, særlig av hensyn til det rike fuglelivet i området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Ville pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir, egg og unger, er fredet mot forstyrrelse, skade eller ødeleggelse av enhver art som ikke er en nødvendig følge av de virksomheter som er tillatt i medhold av bestemmelsene.
2.All jakt er forbudt, og det er forbudt å løsne skudd i reservatet. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til en kontrollert jakt på duer og ender i begrenset tidsrom dersom disse gjør vesentlig skade på avlinger i og omkring reervatet.
3.Fiske er forbudt i perioden f.o.m. 15. mars t.o.m. 30. juni, unntatt i perioden fra vannet er helt isfritt og 10 dager fremover. For øvrig er fiske tillatt i den grad det ikke er i strid med andre bestemmelser som regulerer fiske og fiskerettigheter i området.
4.Vegetasjonen er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke er en nødvendig følge av slik virksomhet som er tillatt i medhold av bestemmelsene.

Bruk av beite, slåtteland og allerede dyrket jord kan foregå som tidligere. Det er tillatt å fjerme vegetasjon som er helsefarlig for mennesker og dyr, og vertsplanter for skadeorganismer i landbruket. Det er tillatt å rydde krattskog som er til sjenanse for jordbruk eller kraftlinjer i samsvar med godkjent skjøtselsplan.

5.Oppføring av bygninger og anlegg, herunder veger, faste innretninger og legging av jordkabler er ikke tillatt. Nye luftledninger må ikke fremføres over området. Senking av vannstanden under fastsatt lavvannsnivå er ikke tillatt. Lavvannsnivået fastsettes med koteavgivelse i skjøtselsplanen.

Unntatt fra dette forbudet er oppføring og vedlikehold av gjerder og vanningsanlegg, vedlikehold av eksisterende kraftlinjer og bygging og vedlikehold av den kraftlinjen som Skiensfjordens kommunale kraftselskap har konsesjon på gjennom reservatet.

6.Uttak av masse eller andre inngrep i grunnen, herunder tørrlegging, oppfylling, henlegging av avfall, ny legging av kloakkledning, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler er ikke tillatt. Dette forbudet gjelder ikke opprensking av utløpet, vedlikehold av grøfter og bruk av kjemiske midler som er godkjent for bruk i vassdrag.
7.All ferdsel som ikke er nødvendig for jordbruket eller de aktiviteter som dette krever, er forbudt i perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 30. juni. Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen i området.

Unntatt fra ferdselsforbudet er:

a)Opprensking i utløpet fra Børsesjø for å hindre skadeflom. Til dette arbeidet skal det brukes mekaninsk redskap eller kjemiske midler som er godkjent for bruk i vassdrag,
b)vedlikehold av eksisterende åpne eller lukkede grøfter,
c)reparasjoner og vedlikeholdsarbeid på eksisterende kraftlinjer,
d)ferdsel i forbindelse med tillatt fiske, jfr. pkt. 3 ovenfor.
e)ferdsel til fugletårnet langs etablert, opparbeidet sti fra sørvest.
8.Motorisert trafikk til lands og til vanns, herunder på isen, er forbudt bortsett fra kjøring i tilknytning til landbruket, herunder opprensking i Leirkup og utløpet fra Børsesjø, og i politi-, brannvern- og ambulanseøyemed.
9.Forvaltningsmyndigheten skal utarbeide skjøtselsplan for området. Slik plan skal forelegges grunneierne til uttalelse og godkjennes av departementet før tiltak iverksettes.
10.Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller når dette ikke kommer i strid med formålet med fredningen.
0Endret ved forskrifter 2 mai 2005 nr. 1837, 17 mars 2015 nr. 252.

V

Fredningsbestemmelsene forvaltes av fylkesmannen i Telemark i samråd med Miljøverndepartementet.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 21 til å merke fredninger m.v., etter § 22 til å regulere ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til departementet.