Forskrift om Veldre naturminne, Brunlanes kommune, Vestfold.

DatoFOR-1977-06-17-7
PublisertII 1977 s 231
Ikrafttredelse28.07.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forVeldre naturminne, Brunlanes kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, jfr. § 12, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Veldre naturminne, Brunlanes

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 17. juni 1977. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 11, jfr. § 12 og §§ 21, 22 og 23, er deler av Veldreområdet i Brunlanes kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. 17. juni 1977 fredet under navnet Veldre naturminne. Plante- og dyrelivet i området er fredet i medhold av §§ 13 og 14.

Det fredede arealet er ca. 335 da og består av to deler, søndre og nordre del, og omfatter deler av gnr. 63, bnr. 1, gnr. 64, bnr. 26 og 27, gnr. 67, bnr. 13.

II

Naturminnet har følgende grenser:

1. Søndre del: Fra et utgangspunkt ved avkjørselen til lekeplassen på Høysteinane ved riksveg 302, følger grensen riksveg 302 (Veldrebakken) i en avstand av ca. 15 m, opp til bebyggelsen på vegens nordside, ca. 480 m. Herfra går grensen rett nordlig ca. 50 m, for nå å gå i rett vestlig retning nordenfor bebyggelsen fram til vegen til Grøtterud gård, ca. 630 m. Herfra går grensen i noe mer sørlig retning ca. 130 m fram til Ulfsbakkvegen og videre langs nordsiden av denne ca. 250 m fram til grensen mot dyrka mark. Fra dette punkt følger grensen eiendomsgrensen mot grn. 63, brn. 4 i noe vekslende nordlig retning fram til der hvor eiendomsgrensen mot grn. 64, brn. 1 og 16 påtreffes. Herfra følges i østlig retning eiendomsgrensen mot sistnevnte eiendom fram til hvor grensen mot grn. 64, brn. 2 og 3 påtreffes. Fra dette punkt følges eiendomsgrensen mot sistnevnte eiendom i sørlig retning ca. 50 m. Herfra går grensen i vekslende sørøstlig og østlig retning ca. 300 m fram til Grøtterød gård, videre sør og øst for bebyggelsen i markslagsgrensen mot skogsmark. Herfra følger grensen langs sørsiden av kjerreveg i vekslende østlig retning ca. 250 m fram til høyspentledning, og videre i kanten mellom åpen mark (boligområde) og skog i vekslende østlig retning ca. 485 m. Fra dette punkt følger grensen langs sørsiden av gangveg ca. 85 m i østlig retning. Herfra går grensen på vestsiden av lekeplassen på Høysteinane tilbake til utgangspunktet.

2. Nordre del: Fra et utgangspunkt i vestre grense til gnr. 64, bnr. 25, ca. 40 m fra eiendommens sørvestre hjørne, går grensen langs nevnte eiendoms grense mot sør og øst fram til det sørøstre hjørne. Herfra følges grensen mot gnr. 64, bnr. 5 og 9 først ca. 50 m i sørlig retning, deretter ca. 90 m i østlig retning. Herfra går grensen ca. 115 m i sørvestlig retning, deretter ca. 60 m i mer vestlig retning og deretter ca. 150 m i vest-nordvestlig retning og videre ca. 230 m i vest-sørvestlig retning fram til grensen mot gnr. 64, bnr. 1 og 4. Herfra følges grensen mot gnr. 64, bnr. 1 og 4 først i nordlig, deretter i østlig retning fram til grensen mot gnr. 64, bnr. 20, videre langs sistnevnte eiendoms sørgrense og deretter mot nord ca. 30 m i samme eiendoms østgrense. Herfra går grensen rett østlig til sørvestre hjørne av eiendommen gnr. 64, bnr. 15 og videre langs eiendommens sørgrense og fra eiendommens sørøstre hjørne tilbake til utgangspunktet.

Grensene er inntegnet på kart i målestokk 1:2.000, merket Miljøverndepartementet 6. januar 1977. Kartet oppbevares av Brunlanes kommune, fylkesmannen i Vestfold og Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene er avmerket i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare et særpreget geologisk og botanisk interessant parti av Vestfoldraet med tilhørende spesielle plante- og dyreliv.

IV

For naturminnet med tilhørende plante- og dyreliv gjelder følgende bestemmelser:

1.Grunnen, herunder frittstående steinblokker, er fredet mot enhver form for inngrep.
2.Hvirveldyr og fugl, herunder fuglenes reir og egg og dyrenes bo, er fredet mot enhver form for forstyrrelse og ødeleggelse som ikke skyldes vanlig ferdsel.
3.Vegetasjonen, herunder busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel, bærplukking eller soppsanking. Det er forbudt å fjerne vegetasjon unntatt i medhold av punkt 5, 6, 9 eller 10. Nye plantearter må ikke innføres.
4.Alle tiltak som endrer eller innvirker på de naturgitte forhold, og som ikke skjer i medhold av punktene 5, 6 eller 10, er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller annen konsentrert forurensning, uttak av masse, bygging av veger, framføring av nye luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
5.Skogen skal skjøttes for å holde området i den stand formålet med fredningen tilsier. Skjøtsel kan bare foretas etter skjøtselsplan godkjent av departementet. Forvaltningsmyndigheten er ansvarlig for at nødvendig skjøtsel utføres. Virket eller nettoverdien av virket tilfaller grunneieren.
6.Fredningen er ikke til hinder for at eksisterende høyspentlinje gjennom den søndre del av naturminnet kan drives og vedlikeholdes. Det forutsettes at det ved rydding i kraftgata tas rimelig hensyn til fredningens formål.
7.Motorisert ferdsel er forbudt, unntatt i politi-, ambulanse-, brannvern eller skjøtselsøyemed.
8.Militære øvelser er forbudt.
9.Bærplukking og soppsanking er tillatt.
10.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser eller for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for naturminnet med plante- og dyrelivsfredning tillegges Vestfold fylkesskogkontor i samråd med fylkesmannen i Vestfold og Miljøverndep.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til departementet.