Forskrift om vernebestemmelser for landskapsvernområde for Innerdalen landskapsvernområde, Sunndal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1977-06-17-9
PublisertII 1977 s 235
Ikrafttredelse17.06.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forInnerdalen landskapsvernområde, Sunndal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jfr. § 6 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om vernebestemmelser m.v., Sunndal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res av 17. juni 1977. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5 jfr. § 6 er gnr. 91, bnr. 1, 3 og 9 i Innerdalen i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke, På tilsammen ca. 73.000 dekar, ved kgl.res. av 17. juni 1977 vernet som landskapsvernområde under navnet Innerdalen landskapsvernområde.

II

Landskapsvernområdet har følgende grenser:

Fra Jutulgubben (områdets vestligste punkt) i nordaustlig retning over Grønnhaugen og over nederste Svarthølen til kammen søraust for toppen av Snøfjellet (på denne strekning følges eiendomsgrensen mot Nerdal). Herfra i aust-søraustlig retning etter vannskillet til Slangelifjellet og til brekkpunktet i fylkesgrensen ( eiendomsgrensen er på denne strekningen ikke klarlagt). I aust følges fylkesgrensen mot Sør-Trøndelag. i sør går grensen fra Ottadalskammen etter vannskillet til Somrungnebba og videre til trigonometrisk punkt h. 1.798, derfra til et punkt i Tverrådalen ca. 400 m nord for nordenden av Tverråvatnet, derfra i nordvestlig retning over Navarnebba (h. 1.662) til h. 1.840, derfra i sørvestlig retning til en stor steinblokk med kors i ved elva Langvatnet og Giklingdalsvatnet (Storvatnet) og videre i samme retning til fjellranden på Trolla. Derfra følges høgste ryggen av Trolla nord-nordvestover og tilbake til utgangspunktet på Jutulgubben.

Grensen skal på hele strekningen følge yttergrensen for de tre eiendommene når disse sees som en enhet. Der eiendomsgrensen ikke er klarlagt, skal grense for landskapsvernområdet følge eiendomsgrensene ved en senere fastlegging av disse.

Kart i målestokk 1:50.000, datert 17. juni 1977, viser nøyaktig hvor grensene for området går. Kartet oppbevares hos Sunndal kommune, hos fylkesmannen i Møre og Romsdal, hos forvaltningsmyndighetene og i departementet.

III

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et vakkert naturlandskap som på grunn av topografi, vassdrag og vegetasjon har betydelig rekreativ og naturvitenskapelig verdi.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Grunneiere og andre rettighetshavere beholder sine rettigheter med de innskrenkninger som følger av disse bestemmelser.
2.Jakt og fiske skal kun foregå etter de regler som gjelder for distriktet til enhver tid. Departementet kan i samråd med grunneierne treffe bestemmelser om fredning av eller innskrenket jakt på enkelte dyrearter når det etter sakkyndiges mening anses nødvendig.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Vedhogst til bebyggelsen i landskapsvernområdet er tillatt. Hogst skal for øvrig bare foretas til husbehov og bare etter utvisning av forvaltningsmyndighetene.

De granplantninger som finnes skal kunne skjøttes, Men nye granplantninger eller andre skogkulturtiltak må ikke foretas. Kjemisk bekjempelse av lauvskog, høy stubbing ved hogst og rydding, ringbarking av trær på rot og lignende metoder som virker landskapsskjemmende er ikke tillatt. Hule og tørre trær som er egnet som boplass for fugler skal ikke felles.

4.Med de unntak som følger av punkt 3 skal plantelivet være fredet mot all skade og ødeleggelse som ikke skyldes vanlig ferdsel, beite, seterdrift eller gardsdrift. Det er ikke tillatt å ta opp planter med rot.

Bær og soppsanking er tillatt.

5.Bygging av bilveg eller andre anlegg for motorisert trafikk, herunder skiheis, taubane og lignende må ikke foretas. Nødvendig vedlikehold av jeepvegen fra Nerdal til Innerdalshytta er tillatt.
6.Oppmerking av nye turistruter, bygging av klopper og oppsetting av vegvisere og oppslag skal være godkjent på forhånd av forvaltningsmyndighetene.
7.Det er ikke tillatt å føre opp eller utvide bygninger av noe slag.

Unntatt herfra er:

-Nybygg og utvidelser av grunneierens eller andre rettighetshaveres bebyggelse på Renndølsetra.Nybygg skal være begrenset til området for nåværende bebyggelse, d.v.s. innmarka på Renndølsetra mellom de to armene av Renndøla.
-Nybygg og utvidelser av bebyggelse på Innerdalshytta. Nybygg skal være begrenset til området for nåværende bebyggelse, d.v.s. selve Innerdalen gård.

Plassering og utforming av utvidelser og nybygg skal skje under hensyn til landskap og naturmiljø og skal godkjennes av departementet.

8.Gruvedrift, steinbrott, grustak, sandtak o.l. er ikke tillatt. Mindre uttak av sand og grus til vedlikehold av vegen kan foretas etter anvisning av forvaltningsmyndighetene.
9.Vassdragene må ikke reguleres eller utbygges utover den regulering som Langvatnetr allerede har. Mindre fiskerikultiveringstiltak er likevel tillatt med samtykke av forvaltningsmyndighetene.
10.Telegraf-, kraft- og telefonledninger må ikke anlegges, unntatt kraft- og telefonledninger til Renndølssetra og Innerdalshytta etter departementets anvisning.
11.Trafikk med motoriserte kjøretøyer til lands og til vanns og landing med luftfartøy er forbudt. Unntatt er nødvendig transport i forbindelse med bosettingen, seterbruken, driften av de to turisthyttene, politi- og ambulansetjeneste , oppsynet med landskapsvernområdet og vannkraftanlegget ved Langvatn.
12.Forurensing og forsøpling av vassdraget og naturen ellers er forbudt.
13.Forøvrig må det ikke iverksettes tiltak som i vesentlig grad kan endre landskapets art eller karakter. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak kan settes i verk.
14.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelene for vitenskapelige formål, for tiltak av vesentlig samfunnsmessig verdi eller i særlige tilfeller når det ikke strider med formålet i vernet.

V

Innerdalen landskapsvernområde forvaltes av Møre og Romsdal fylkesskogkontor i samråd med departementet.

VI

Kongens myndighet etter naturvernloven § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra vernebestemmelsene, delegeres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks. Samtidig oppheves vernebestemmelsene for Innerdalen Landskapsvernområde gitt ved kgl.res. av 31. mars 1967 å gjelde.