Forskrift om fredning av naturminne, Kvitskriuprestin, Sel kommune, Oppland.

DatoFOR-1977-06-24-11
PublisertII 1977 s 255
Ikrafttredelse24.06.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvitskriuprestin, Sel kommune, Oppland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, jfr. § 12, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Kvitskriuprestin naturminne

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 24. juni 1977. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 11, jfr. § 12 og §§ 21, 22 og 23 er jordpyramidene, kalt «Kvitskriuprestin», i Sel kommune, Oppland fylke, ved kgl. res. av 24. juni 1977 fredet som naturminne. Det fredete areal er ca. 34 dekar og omfatter en del av gnr,/bnr. 245/1 og 245/2.

II

Naturminnet har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt i punkt 1 (x 424875, y - 58740) på vedlagte kartblad CD 089-5-2 og fortsetter videre gjennom punktene 2 (x 424870, y - 58670), 3 (x 425075, y - 58585), 4 (x 425275, y - 58580), 5 (x 425275, y - 58675) og 6 (x 425050, y - 58680) tilbake til utgangspunktet.

Kartet med inntegnede grenser oppbevares i Sel kommune, Oppland fylke og Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grenser vil bli avmerket i marka.

III

Formålet med fredningen er å verne en forekomst av velutviklede jordpyramider som eksempel på en form for jorderosjon som er meget sjelden i Nord-Europa.

IV

For det fredete området gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep i området som direkte eller indirekte kan påføre jordpyramidene skader, herunder alle former for uttak av masse, graving, boring eller sprengning er forbudt. Henleggelse av avfall er ikke tillatt.
2.Anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre faste eller midlertidige innretninger, framføring av luftledninger, strekking av kabler, felling av trær og framdrift av tømmer i området er forbudt med unntak for skjøtsel nevnt i punkt 3.
3.Den skjøtsel av området som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål, herunder avvikling av skog, skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Avvirket tømmer tilfaller grunneieren.
4.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tilligger Oppland fylkesskogkontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til departementet.

VII

Denne bestemmelsen trer i kraft straks.