Forskrift om fredningsbestemmelser for Karlsøyvær naturreservat med tilhørende fuglelivsfredning, Bodø kommune, Nordland.

DatoFOR-1977-11-18-4198
Publisert
Ikrafttredelse18.11.1977
Sist endretFOR-2002-12-06-1473
Endrer
Gjelder forBodø kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Karlsøyvær naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 11. november 1977 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, § 10, § 14, § 21, § 22, § 23. Endret 6 des 2002 nr. 1473 (opphever det areal som nå omfattes av Karlsøyvær naturreservat, se forskrift 6 des 2002 nr. 1428).

I

I medhold av lov om naturvern av den 19. juni 1970 nr. 63 § 8 og § 14, jfr. § 10, § 21, § 22 og § 23 er Karlsøyvær1 med Karlsøy, øygruppene Fjærvær, Kjærringøyvær, Osvær og Strandåvær med strander og skjær ved kgl. res av 18 november 1977 fredet under betegnelsen Karlsøyvær naturreservat, og fuglelivsfredning gjort gjeldende innenfor en avstand av 2 km fra reservatets yttergrenser.

Naturreservatet er ca. 50 kvadratkilometer. Herav utgjør ca. 8 kvadratkilometer landareal.

0Endret 6 des 2002 nr. 1473.
1Opphevet for det areal som nå omfattes av Karlsøyvær naturreservat, se forskrift 6 des 2002 nr. 1428.

II

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:

Stranddvær: 120/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 23, 24, 25.

Osvær: 121/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 29.

Karlsøy: 123/1, 2, 3, 4, 5.

Kjerringøyvær: 124/46

Fjærvær: 127/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 34, 35, 36, 39, 40, 48, 57.

Naturreservatet har følgende avgrensning:

Fra østsiden på Karlsøyskjær1 i en rett linje sørvestover til østsiden av Kvitingen, videre i sørvestlig retning til Sørskallen, herfra nordvestover til sydspissen av Arøya og videre i nordlig retning til Store Lørva. Fra denne mot nordøst til vestre side av Flatskjær. Derfra nordøstover til sydvestre spiss av Hella, videre til vestsiden og nordspissen av Ytre Råholmen. Herfra går grensen rett østover over svartskjær til Helløyskjær. Fra Helløyskjær sørvestover til østspissen av Hamnøy, herfra til østspissen av Karlsøy og videre til østsiden av Karlsøyskjær.

Sjøkart nr. 66 i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet 24. oktober 1977 som viser naturreservatet og yttergrensen for den tilhørende fuglelivsfredning, oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen og i kommunen

0Endret 6 des 2002 nr. 1473.
1Opphevet for det areal som nå omfattes av Karlsøyvær naturreservat, se forskrift 6 des 2002 nr. 1428.

III

Formålet med fredningen er:

1.Å bevare en spesiell og egenartet naturtype bestående av en mengde øyer, holmer og skjær i nærmest urørt tilstand.
2.Å bevare plante- og dyrelivet i et område som blant annet har stor betydning som hekke-, trekk- og overvintringsområde for en rekke fuglearter.

IV

For Naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som endrer de naturgitte forhold er forbudt, herunder drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, uttak, planering eller oppfylling av masse, oppføring av bygninger, anlegg og andre faste innretninger, bygging av veger, framføring av luftledninger og henlegging av avfall.

Vedlikehold av eksisterende havneanlegg er tillatt.

Forvaltningsmynidigheten kan gjøre unntak for:

a)Oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger som har tilknytning til gardsdrift, herunder oppføring av leskur.
b)Oppføring av bygninger og anlegg som har forsvars messig betydning eller som er nødvendige for fyr- og merkevesenet.
2.Vegetasjon, herunder busker og trær, er fredet mot enhver form form for skade og ødeleggelse som ikke skyldes lovlig ferdsel. Nye plantearter må ikke innføres.

Denne bestemmelse er ikke til hinder for gjennomføring av skjøtselstiltak som f.eks. krattrydding, skogpleie og lyngsviing når dette skjer i samsvar med godkjent skjøtselsplan, jfr. VI.

Høsting av tang og tare for hånd er tillatt. Maskinell høsting er forbudt.

Beiting slått og gjødsling kan foregå som tidligere.

Plukking av molter er tillatt for grunneierne og deres familie i samsvar med gjeldende lovgivning.

3.Vanlig landbruksdrift på eksisterende innmark på Karlsøy og vanlig vedlikehold av eksisterende gardsbygninger der kan skje uavhengig av bestemmelsene i pkt. 1 og 2 ovenfor. Dette området er spesielt avmerket på flyfoto i målestokk ca. 1:15.000 datert Miljøverndepartementet 24. oktober 1977. Flyfotoet oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen og i kommunen.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nydyrking på Karlsøy.

4.Pattedyr og fugler, herunder deres bo, hi, reir og egg, er fredet mot jakt, fangst, skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Nye dyrearter må ikke innføres

Ærfugl er tillatt som tidligere på Karlsøy.

Det er forbudt å løsne skudd og å sette opp kamuflasje for fotografering.

Grunneierne har rett til å samle egg av fiskemåse (småmåse), gråmåse (blåmåse) og svartbek (stormåse) på sin eiendom når bestanden er stor nok til det. Det er ikke tillatt å samle egg av sildemåse (slogmåse, smår).

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til en kontrollert reduksjon av bestanden av fugler og pattedyr dersom det er nødvendig for å unngå skader på jordbruket eller det øvrige dyrelivet.

Fiske er tillatt.

5.I tiden fra og med 15. mars til og med 20. juli er all ferdsel til lands forbudt i naturreservatet unntatt ferdsel under utøvelse av yrkesfiske, fyr- og merkevesenets arbeid og i brannvern-, politi-, ambulanse- og oppsynsøyemed. Unntatt fra forbudet er ferdsel på øyene Dypingen, Langvågen og Lamøy.

Ferdselsforbudet gjelder ikke grunneierne, deres familie og personer som ledsager disse.

Ferdsel skal skje på slik måte at fuglelivet og dyrelivet forstyrres minst mulig. Løshund må ikke slippes i reservatet.

Telting er forbudt hele året i de deler av reservatet som omfattes av ferdselsforbudet. Forbudet gjelder ikke telting i forbindelse med grunneiernes næringsutøvelse og ved utøvelse av oppsyn. Forvaltningsmyndigheten kan utpeke områder der telting kan være tillatt for alle.

Største tillatte hastighet for motordrevne fartøyer til vanns er 10knop. Hastighetsbegrensningen gjelder ikke skip, frakteskuter, fyr- og mervesenet og ferdsel i brannvern-, politi-, ambulanse- og oppsynsøyemed.

Landing med luftfartøy er forbudt hele året, bortsett fra i brannvern-, politi-, ambulanse- og oppsynsøyemed

Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen i naturreservatet

6.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til militære øvelser. Mjelde luftvernskytefelt kan anvendes som tidligere.

V

Innenfor en avstand av 2 km fra naturreservatets grenser gjelder følgende bestemmelser:

1.Fuglelivet er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art. Jakt og fangst er forbudt.

Fiske er tillatt.

2.Det er forbudt å forstyrre fuglelivet ved unødig bruk av signalhorn og varslingssystem fra båt.

VI

Nødvendig skjøtsel av området skal kunne utføres av grunneierne, forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av miljøverndepartementet.

VII

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller, når det ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av bestemmelsene for naturreservatet med tilhørende fuglelivsfredning tillegges fylkesmannen i Nordland.

Fylkesmannen skal oppnevne et tilsynsutvalg til å bistå med forvaltningen sammensatt av representanter for grunneierne i de enkelte værene, for Forsvaret og kommunen.