Forskrift om fredning av Skarsdalen naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1977-12-09-4164
PublisertII 1997 734
Ikrafttredelse28.11.1997
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forGrimstad kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63, FOR-1987-07-03-572 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning, Skarsdalen, Grimstad

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 9. desember 1977. Endret ved vedtak av Direktoratet for naturforvaltning 28. november 1997 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, jf. kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 om delegering av myndighet etter naturvernloven m.v. til Miljøverndepartementet for fredningsvedtak og delegeringsvedtak av 3. november 1988. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013). 

Det er gjort endringer i forskrift av 9. desember 1977 om fredning av Skarsdalen naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder. Forskriften er ikke tidligere kunngjort og lyder i sin helhet:

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et skogområde ved Traalum øst for Fevik, en del av gnr./bnr. 61 i Grimstad kommune, Aust-Agder fylke, fredet ved kgl.res. av 9. desember 1977 under betegnelsen «Skarsdalen naturreservat». Med delegasjon av myndighet til Miljødirektoratet av 8. november 1988, jf. kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572, er følgende kgl.res. av 9. desember 1977 endret ved Miljødirektoratets vedtak av 28. november 1997.

Det fredete areal er ca. 63 dekar.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar sitt utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5000, datert Direktoratet for naturforvaltning november 1997, følger den sørlige avgrensningen av vegen til Skarsdalen til pkt. 2, følger den sørøstlige avgrensningen av sidevegen til pkt. 3, går langs Skarsdalsbekken til pkt. 4 og deretter til pkt. 4a med koordinater som vist nedenfor, går derfra i rette linjer gjennom punktene, 5, 6, 7 og til pkt. 8, går derfra langs eiendomsgrensen 61/1-61/7,13 til pkt. 9 og langs eiendomsgrensen 61/1-53/5 tilbake til pkt. 1.

Pkt. 1: krysspunkt mellom eiendomsgrensen for gnr./bnr. 61/1-60/36 og den sørlige avgrensning for vegen til Skarsdalen.

Pkt. 2: punkt ved vegkryss, med koordinatene X=42.965 og Y=16.774.

Pkt. 3: punkt der sidevegen krysser Skarsdalsbekken, med koordinatene X=42.920 og Y=16.701.

Pkt. 4: punkt i Skarsdalsbekken, med koordinater X=42.920 og Y=16.709.

Pkt. 4a: punkt med koordinater X=42.910 og Y=16.715.

Pkt. 5: punkt med koordinater X=42.881 og Y=16.684.

Pkt. 6: punkt med koordinater X=42.834 og Y=16.675.

Pkt. 7: punkt med koordinater X=42.785 og Y=16.658.

Pkt. 8: punkt på eiendomsgrensen 61/1-61/7,13, med koordinater X=42.757 og Y=16.631.

Pkt. 9: krysspunkt mellom eiendomsgrensene for 61/1-61/7,13-53,5.

Kart i målestokk 1:5000 og 1:50000 oppbevares i Grimstad kommune, hos fylkesmannen i Aust-Agder, hos Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med fredningen er å bevare en velutviklet forekomst av blåbær-eikeskog (Populo-Quercetum).

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye planter må ikke innføres.

Unntak fra dette punkt er tiltak i medhold av punktene 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal kunne utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøyemed.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Dersom vegetasjonen i reservatet medfører vesentlig ulempe for bruken av eksisterende innmark på gnr. 61 bnr. 1, kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til rydding i en sone på inntil 5 meter langs reservatets grense.
7.Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og i arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges fylkesmannen i Aust-Agder.

VI

Denne forskrift trer i kraft straks.