Forskrift om fredningsbestemmelser for Lindalen naturreservat, Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1977-12-09-4183
Publisert
Ikrafttredelse09.12.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forEvje og Hornnes kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Lindalen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 9. desember 1977 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, § 21, § 22 og § 23, er et skogområde i sydvestre del av Lindalsfjell, en del av gnr./bnr. 11/1 i Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder fylke, ved kongelig resolusjon av 9. desember 1977 fredet som naturreservat. Det fredede arealet er ca. 110 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar sitt utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 1. desember 1977, følger den østlige avgrensningen for vegen til Åknes til pkt. 2, følger Lislebekk til pkt. 3, går derfra i rette linjer gjennom punktene 4 og 5 og tilbake til pkt. 1.

Pkt. 1: punkt i østlige avgrensningen for vegen til Åknes, med koordinater X=73.210 og Y=-45.026

Pkt. 2: punkt der vegen krysser Lislebekk

Pkt. 3: punkt i Lislebekk med koordinater X=73.899 og Y=-45.289

Pkt. 4: punkt med koordinater X=73.960 og Y=-45.120

Pkt. 5: punkt med koordinater X=73.287 og Y=-44.885.

Kart i målestokk 1:5000 og 1:50000 oppbevares i Evje og Hornes kommune, hos fylkesmannen i Aust-Agder, ved Aust-Agder fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en rik utforming av alm-lindeskog (Ulmo-Tilietum) med preg av urskog.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punktene 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningtilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal kunne utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøyemed.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til fjerning av vegetasjon der reservatet grenser inn til fylkesvei 732 dersom det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten.
7.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Aust-Agder fylkesskogkontor.