Forskrift om fredningsbestemmelser for Lunde naturreservat, Gjerstad kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1977-12-09-4186
Publisert
Ikrafttredelse09.12.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjerstad kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Lunde naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 9. desember 1977 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, § 10, § 21, § 22, § 23.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, § 21, § 22 og § 23, er et skogområde ca. 300 meter vest for Gjerstad kirke, en del av gnr./bnr. 11/1, 11/20, 13/1, 13/2,3,4 i Gjerstad kommune, Aust-Agder fylke, ved kongelig resolusjon av 9. desember 1977 fredet som naturreservat. Det fredede arealet er ca. 38 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar sitt utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 1.12.1977, følger bekken til pkt. 2, går i rett linje til pkt. 3, følger eiendomsgrensen 11/20-13/9,1 til pkt. 4, går derfra i rette linjer gjennom pkt. 5 til pkt. 6, følger eiendomsgrensen 13/1-11/1 til pkt. 7, følger eiendomsgrensen 13/2,3,4-11/1 til pkt. 8 og går derfra i rett linje tilbake til pkt. 1.

Pkt. 1: punkt i bekken, med koordinater X=98.390 og Y=36.389.

Pkt. 2: punkt i bekken, med koordinater X=98.31 og Y=36.217.

Pkt. 3: punkt i eiendomsgrensen mellom gnr./bnr. 13/9, 10 og 11/20, med koordinater X=98.400 og Y=36.149.

Pkt. 4: punkt i tredelet mellom 11/20-13/2,3,4-13/9,1.

Pkt. 5: punkt i koordinater X=98.653 og Y=36.411.

Pkt. 6: punkt i eiendomsgrensen mellom 13/1 og 11/1, med koordinater X=98.463 og Y=36.286.

Pkt. 7: punkt i tredelet mellom 1371-11/1-13/2,3,4.

Pkt. 8: punkt i eiendomsgrensen mellom 13/2,3,4 og 11/1, med koordinater X=98.443 og Y=36.356.

Kart i målestokk 1:5000 og 1:50000 oppbevares i Gjerstad kommune, hos fylkesmannen i Aust-Agder ved Aust-Agder fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å

1.bevare en forekomst av gråor-askeskog (Alno (incanae) - Fraxinetum) og alm-lindeskog (Ulmo-Tilietum (prunetosum padi - og lathyretosum (verni)).
2.bevare, en av, Norges sydligste utløpere av disse skogtypene.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser;

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 3 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal kunne utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøyemed.
5.Militære øvelser er forbudt.
6.Departementet kan kjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Aust-Agder fylkesskogkontor.