Forskrift om fredningsbestemmelser for Hammartjønn naturreservat, Risør kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1977-12-09-4187
Publisert
Ikrafttredelse09.12.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forRisør kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Hammartjønn naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 9. desember 1977 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, § 10, § 21, § 22, § 23.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10, § 21, § 22, og § 23, er et skogområde syd for Hammartjønn, en del av gnr./bnr. 38/4,5 i Risør kommune, Aust-Agder fylke, ved kongelig resolusjon av 9. desember 1977 fredet som naturreservat. Det fredede arealet er ca 22 dekar.

II

Grensen tar sitt utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 1.12.1977, følger strandkanten til pkt. 2, går derfra i rette linjer gjennom punkt 3 til punkt 4 og følger eiendomsgrensen 55/1-38/4,5 tilbake til punkt 1.

Pkt. 1: punkt i eiendomsgrensen mellom gnr./bnr. 38/4,5 og 55/1 i den sørvestlige strandkanten av Hammartjønn.

Pkt. 2: punkt i strandkanten med koordinater X=80.290 og Y=38.930.

Pkt. 3: punkt med koordinater X=80.045 og Y=38.820.

Pkt. 4: punkt i eiendomsgrensen mellom 55/1 og 38/4,5 med koordinater X=80.082 og Y=38.707.

Kart i målestokk 1:500 og 1:50000 oppbevares i Risør kommune, hos fylkesmannen i Aust-Agder, ved Aust-Agder fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en for Sørlandet velutviklet og uvanlig stor forekomst av svartorskog (Lycopo-Alnetum (glutinosae) og Carici (elongatae) - Alnetum (glutinosae)).

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punktene 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal kunne utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjødselsøyemed.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Forvaltningsmyndigheten kan gi eieren av gnr. 36, bnr. 4,5 tillatelse til transport av tømmer fra innenforliggende skog gjennom reservatet. Transporten skal så langt mulig skje på frossen mark.
7.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Aust-Agder fylkesskogkontor.