Forskrift om fredningsbestemmelser for Eikåsen naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1977-12-09-4188
Publisert
Ikrafttredelse09.12.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forFroland kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§25 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Eikåsen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 9. desember 1977 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, § 10, § 21, § 22, § 23.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10, § 21, § 22, og § 25, er skogområde øst for Øygardstjern, en det av gnr./bnr, 67/2,25 i Froland kommune, Aust-Agder fylke, ved kongelig resolusjon av 9. desember 1977 fredet som naturreservat. Det fredede arealet er ca 34 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar sitt utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 1.12.1977, går derfra i rette linjer gjennom punktene 2, 3, 4, 5, 6 og tilbake til pkt. 1.

Pkt. 1: punkt med koordinatene X=58.510 og Y=18.326.

Pkt. 2: punkt med koordinatene X=58.489 og Y=18.477.

Pkt. 3: punkt med koordinatene X=58.349 og Y=18.500.

Pkt. 4: punkt med koordinatene X=58.282 og Y=18.474.

Pkt. 5: punkt med koordinatene X=58.307 og Y=18.370.

Pkt. 6: punkt med koordinatene X=58.372 og Y=18.275.

Kart i målestokk 1:5000 og 1:50000 oppbevares i Froland kommune, fylkesmannen i Aust-Agder, ved Aust-Agder fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en uberørt eikeskog (Melico-Quercetum og Populo-Queroetum) med innslag av særlig næringskrevende og dels sjeldne plantearter.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 3 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for oppfylle fredningens formål skal kunne utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøyemed.
5.Militære øvelser, og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Aust-Agder fylkesskogkontor.