Forskrift om fredningsbestemmelser for Sæveli naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1977-12-09-4195
Publisert
Ikrafttredelse09.12.1977
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forGrimstad kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77, FOR-1987-07-03-572, FOR-1988-11-03-4324
Kunngjort
KorttittelForskrift om Sæveli naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 9. desember 1977 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, § 10, § 21, § 22, § 23. Endret ved forskrifter 7 sep 2011 nr. 1541 (forskriften gjengitt i sin helhet), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av en særlig variasjonsrik og egenartet forekomst av edelløvskog.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 21/1 og 21/4 i Grimstad kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 96 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:2500 datert Direktoratet for naturforvaltning september 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Grimstad kommune, hos Fylkesmannen i Aust-Agder fylke, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

4.Bruk av naturreservatet til militære øvelser, teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

1.Tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Fjerning av vegetasjon langs Europavei 18 dersom det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet.

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem1 som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
1Fylkesmannen i Aust-Agder.
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.