Forskrift om fredningsbestemmelser for Røyrmyråsen naturreservat, Lillesand kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1977-12-09-4196
Publisert
Ikrafttredelse09.12.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillesand kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Røyrmyråsen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 9. desember 1977 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, § 10, § 21, § 22, § 23.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10, § 21, § 22, og § 23, er et skogområde ved Sjutjernene en del av gnr./bnr. 66/4 og 66/5 i Lillesand kommune, Aust-Agder fylke, ved kongelig resolusjon av 9. desember 1977 fredet som naturreservat. Det fredede arealet er ca. 55 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar sitt utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5000, datert Miljøverndepartementet 1.12.1977, går videre i rette linjer gjennom knekkpunktene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og tilbake til pkt. 1.

Pkt. 1: punkt i bekken gjennom Ramsdalen, med koordinater X=19.551 og Y=-13.044.

Pkt. 2: punkt i myrkant, med koordinater X=19.680 og Y=-12.918.

Pkt. 3: punkt med koordinater X=19.645 og Y=-12.800.

Pkt. 4: punkt med koordinater X=19.574 og Y=-12.775.

Pkt. 5: punkt med koordinater X=19.571 og Y=-12.734.

Pkt. 6: punkt med koordinater X=19.443 og Y=-12.754.

Pkt. 7: punkt med koordinater X=19.354 og Y=-12.895.

Pkt. 8: punkt med koordinater X=19.494 og Y=-12.918.

Kart i målestokk 1:5000 og 1:50000 oppbevares i Lillesand kommune, hos fylkesmannen i Aust-Agder, ved Aust-Agder fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å

1.bevare en variert forekomst av edellauvskog med urskogpreg
2.sikre voksevilkårene for en barlindforekomst.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 3 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for oppfylle fredningens formål skal kunne utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøyemed.
5.Militære øvelser, og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Aust-Agder fylkesskogkontor.