Forskrift om fredningsbestemmelser for Bjorvatn naturreservat, Birkenes kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1977-12-09-4197
Publisert
Ikrafttredelse09.12.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forBirkenes kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Bjorvatn naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 9. desember 1977 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, § 10, § 21, § 22, § 23.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10, § 21, § 22, og § 25, er skogområde ved Bjorvatn, en del av gnr./bnr. 17/2 og 17/1,6 i Birkenes kommune, Aust-Agder fylke, ved kongelig resolusjon av 9. desember 1977 fredet som naturreservat. Det fredede arealet er ca 63 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar sitt utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000 datert av Miljøverndepartementet 1.12.1977, følger eiendomsgrensen 17/1-18/2 til pkt. 2, går i rett linje til pkt. 3 og videre til pkt. 4, følger eiendomsgrensen 17/2-17/5,9 til pkt. 5, går i rett linje til pkt. 6 og følger nordvestre avgrensning for fylkesveg 603 tilbake til utgangspunktet.

Pkt. 1: krysspunktet mellom eiendomsgrensen 17/1-18/2 og nordvestre avgrensning for fylkesveg 603 til Bjorvatn

Pkt. 2: i grenserøys i eiendomsgrensen 17/1-18/2

Pkt. 3: i grenserøys i eiendomsgrensen 17/1-17/2

Pkt. 4: i grensestein i eiendomsgrensen 17/2-17/5,9

Pkt. 5: i grenserøys i eiendomsgrensen 17/2-17/5,9

Pkt. 6: i nordvestre avgrensning for fylkesveg 603, med koordinater X=32.226 og Y=-14.065.

Kart i målestokk 1:5000 og 1:50.000 oppbevares i Birkenes kommune, hos fylkesmannen i Aust-Agder, ved Aust-Agder fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en tilnærmet uberørt forekomst av alm-lindeskog (Ulmo-Tilietum).

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for oppfylle fredningens formål skal kunne utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøyemed.
5.Militære øvelser, og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til fjerning av vegetasjon langs fylkesvei 603 dersom det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten.
7.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Aust-Agder fylkesskogkontor.