Forskrift om Bergsåsen naturreservat og plantelivsfredningsområde, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1977-12-09-5
PublisertII 1977 469
Ikrafttredelse09.12.1977
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forBergåsen nauturreservat og plantelivsfredningsområde, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Bergsåsen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 9. desenber 1977. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 §§ 8, 9, 10 og 13, jf. §§ 21, 22 og 23, er en del av Bergsåsen i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag fylke fredet som naturreservat/plantelivsfredningsområde ved kgl.res. av 9. desember 1977 under betegnelsen Bergsåsen naturreservat og plantelivsfredningsområde.

Miljødirektoratet har 20. september 1991 med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988, endret forskrift om vern av Bergsåsen naturreservat av 9. desember 1977.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
 

II

Naturreservatet berører deler av gnr/bnr 14/3, 15/1, 2, 19/2, 19/3 og 19/4. Plantelivsfredningsområdet berører deler av gnr/bnr 15/1, 2, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 20/1, 20/2 og 20/3.

Naturreservatet dekker et areal på 1440 da. Plantelivsfredningsområdet dekker et areal på 748 da.

Grensene for verneområdet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Direktoratet for naturforvaltning september 1990. Kartet og verneforskriften oppbevares i Snåsa kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for verneområdet er avmerket i marka og knekkpunktene er koordinatfestet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
 

III

Formålet med fredingen er å bevare en særlig rik vegetasjon med forekomst av kalkkrevende plantesamfunn og en rekke mindre vanlige plantearter. 

IV

For verneområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V og VI.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet som f eks. oppføring av bygninger, anlegg og kabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke utfyllende.

3.Motorisert ferdsel til lands og til vanns og landing med luftfartøy er forbudt.
4.Organisert idrettsutøvelse er forbudt. 

V

Bestemmelsene i pkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns- og forvaltningsøyemed.
2.nødvendig transport for vedlikehold av vannanlegg.
3.vedlikehold av eksisterende veier.
4.sanking av bær og matsopp.

I området med plantelivsfredning gjelder i tillegg følgende:

-skogsdrift er tillatt.
-planer om hogst skal være godkjent av forvaltningsmyndigheten. Hogstflater må ikke overstige 4 dekar.
-transport av tømmer må bare foregå på tider av året da transporten ikke medfører skader på bunnvegetasjonen. 

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene. 

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen. 

VIII

Forvaltningen av verneforskriften tillegges Fylkesmannen Nord-Trøndelag. 

IX

Denne forskrift trer i kraft straks.