Forskrift om fredning av Nesøytjern naturreservat, Asker kommune, Akershus.

DatoFOR-1978-03-10-4
PublisertII 1978 s 128
Ikrafttredelse01.06.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesøytjern naturreservat, Asker kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Nesøytjern naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 10. mars 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Nesøytjern og det meste av tjernets nedslagsfelt i Asker kommune, Akershus fylke, ved kgl. res. av 10. mars 1978 fredet under betegnelsen Nesøytjern naturreservat.

Naturreservatet er ca. 495 da. Herav utgjør landarealet ca. 317 og vannarealet ca. 178 da.

II

Naturreservatet berører følgende gnr./ bnr.:

40/1, 40/2, 40/32, 40/256, 40/373, 40/538, 40/670, 40/671.

Naturreservatet har følgende avgensing:

Grensa tar utgangspunkt i Tjernveien ved Skogsstuen, gnr. 40, bnr. 128, vel 100 m vest-sydvest for Nesøytjern i grensepunktet mellom gnr.40, bnr. 1, gnr. 40, bnr. 128 og gnr. 40, bnr. 538, og går først ca. 110 m i sydøstlig og sydlig retning langs grensa mellom gnr. 40, bnr. 160 og gnr. 40, bnr. 538. Reservatgrensa går så østover i østlig og nordøstlig retning langs høyderyggene og over eiendommene grn. 40, bnr. 538, gnr. 40, bnr. 671, gnr. 40, bnr. 670, gnr. 40, bnr. 32 og gnr. 40, bnr. 256, en strekning på ca. 1100 m fram til gårdsveien på østsiden av tjernet ca . 60 m fra tjernets sydøstre bredd.

Derfra følger reservatgrensa gårdsvegen nord- nordvestover ca. 120 m til bekken, deretter i rett linje ca. 90 m nord-nordvestover til kote 20 ca. 10 m vest for murvillaens vestre endevegg, og derfra i rett linje ca 140 m nordover til det sydlige hjørnet av ikke skylddelt boligtomt, og videre ca. 100 m nordvestover til høyde 48,7. Derfra går grensa ca. 210 m i sydvestlig retning til kote 25 ca. 10 m syd for gårdsbygning og videre vestover ca. 50 m til gårdsvegen nord for tjernet og følger denne ca. 110 m vestover. Reservatgrensa fortsetter så i rett linje i vest-sydvestlig retning til høyde 47,1 og videre til hjørnet i eiendomsgrensa mellom gnr. 40, bnr. 1, gnr. 40, bnr. 351 og gnr. 40, bnr. 542.

Reservatgensa går videre langs eiendomsgrensa mellom gnr. 40, bnr.1 på sydsiden og den regulerte bebyggelsen på nordsiden i vest- sydvestlig retning ca. 330 m til hjørnet i grensa mellom gnr. 40, bnr. 1, gnr. 40, bnr. 400 og gnr. 40, bnr. 569. Derfra går grensa sydover ca. 15 m langs eiendomsgrensa mellom gnr. 40, bnr. 569 og gnr.40, bnr. 1, og deretter syd- sydvestover langs samme grense ca. 40 m fram til høyde 47,8 og videre ca. 120 m i sydlig retning langs samme eiendomsgrense til grensepunktet mellom gnr. 40, bnr. 1, gnr. 40, bnr. 31 og gnr. 40, bnr. 569. Herfra følges eiendomsgrensa mellom gnr. 40, bnr. 31 og gnr. 40, bnr. 1 sydover ca. 100 m til grensas brekkpunkt. Derfra går reservatgrensa videre sydover ca. 70 m til grensepunktet mellom gnr. 40, bnr. 1 og gnr. 40, bnr. 128 og videre langs denne eiendomsgensa ca. 40 m til Tjernveien ved Skogstuen.

Da enkelte eiendomsgrenser ikke er oppmålt og kan være omstridt, tas det forbehold om senere detaljjustering av reservatgrensa.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka og viktige grensepunkter koordinatfestes. Grensa for reservatet er integnet på kart i målestokk 1:20.000, datert Miljøverndepartementet januar 1978. Kartet oppbevares i Asker kommune hos fylkesmannen i Oslo og Akershus og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare en variert og egenartet naturtype med innslag av bl.a. edellauvsskog og sumpvegetasjon og å verne om de naturlige produksjonsforholdene med et spesielt plante og dyreliv i og i tilknytning til et naturlig næringsrikt tjern.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse utover det som følger av tiltak i medhold av pkt. 4 og 5. Det er således forbudt å fjerne planter eller deler av planter, bygge barhytter og hytter i trær og å brenne bål.
2.Viltlevende dyr i vann og på land er fredet, herunder deres bo, hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og forstyrrelse som ikke skyldes tillatt ferdsel.

All jakt er forbudt. Det er ikke tillatt å løsne skudd i reservatet. Nye dyrearter må ikke innføres.

Fiske er tillatt for grunneierne til egen husholdning i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til en kontrollert reduksjon av bestanden av fugler og pattedyr dersom det er nødvendig for å unngå skader på jordbruket eller det øvrige dyrelivet.

3.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturgitte forhold er forbudt, herunder gjødsling, uttak, planering eller oppfylling av masse, anlegg av veger og stier, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger , oppføring av bygninger, anlegg, faste innretninger m.v., henleggelse av avfall samt utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler. Unntatt fra dette er tiltak i medhold av pkt. 4, 5 og 6.
4.Vanlig jordbruksbedrift på eksisterende innmark og stell av hagen og parken på Nesøya hovedgård kan skje uavhengig av bestemmelsene i pkt. 1 og 3. Planer om endrede bruksformer skal godkjennes av forvaltningsmyndighetene .
5.For reservatet utarbeides en skjøtselsplan i samråd med grunneierne og herredsskogmesteren. Planen skal godkjennes av Miljøverndepartementet og skjøtselen uføres av den forvaltningsmyndighetene bemyndiger, fortrinnsvis grunneierne. Virket tilfaller grøunneierne. Skjøtselsplanen bør ta sikte på:
a)At skogen skjøttes for å holde området slik formålet med fredningen tilsier.
b)At vanlig skogskjøtsel, inklusive hogst, kan skje i hogstmoden granskog i visse deler av reservatet.
c)Å regulere ferdselen til fots for å unngå for sterk slitasje på vegetasjonsdekket.
6.Vedlikehold av eksisterende bygninger, veger, luftledninger og vannforsyningsanlegg er tillatt. Den nåværende vannforsyning fra tjernet kan oppretholdes inntil tilfredsstillende vannforsyning kan komme istand på annen måte.
7.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt unntatt i ambulanse-, brannvern-, politi-, og skjøtselsøyemed i forbindelse med tillatt jord- og skogbruksdrift og kjøring på veg til eiendommene.
8.I tiden fra og med 1. april til og med 1. desember er allmenn ferdsel bare tillatt langs eksisterende veger og stier. Riding og annen ferdsel med hest er forbudt hele året, med unntak for grunneierne.

Grunneierne har rett til å bruke robåt på tjernet.

Bading er ikke tillatt

Det er båndtvang for hund hele året.

Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser for ferdselen.

V

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller når det ikke strider med formålet med fredningen.

VI

Forvaltningen av bestemmelsene for naturreservatet tilleges fylkesmannen i Oslo og Akershus.

VII

Disse bestemmelsene trer i kraft fra 1. juni 1978.