Forskrift om vern for Gunnborgdalen naturreservat, Skien kommune, Telemark.

DatoFOR-1978-04-28-10
PublisertII 1978 s 232
Ikrafttredelse28.04.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forGunnborgdalen naturreservat, Skien kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Skien

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. april 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er et skogområde i Gunnborgdalen, en del av gnr./bnr. 130/2, 130/3, 141/1,2,3,7, 141/8, 141/17, 141/32 og 141/24 i Skien kommune, Telemark fylke, ved kgl.res. av 28. april 1978 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca. 95 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøvendepartementet 20. april 1978, og går i rette linjer gjennom punktene 2-12 og derfra tilbake til pkt. 1.

Pkt. 1: punkt i kraftlinjestolpe like bak uthus på 130/3, koordinater X = 140.315, Y = -62.696

Pkt. 2: punkt med koordinater X = 140.326, Y = -62.575

Pkt. 3: punkt med koordinater X = 140.234, Y = -62.555

Pkt. 4: punkt med koordinater X = 140.201, Y = -62.424

Pkt. 5: punkt med koordinater X = 139.852, Y = -62.348

Pkt. 6: punkt med koordinater X = 139.775, Y = -62.290

Pkt. 7: punkt med koordinater X = 139.706, Y = -62.385

Pkt. 8: punkt med koordinater X = 139.879, Y = -62.479

Pkt. 9: punkt med koordinater X = 140.047, Y = -62.545

Pkt. 10: punkt med koordinater X = 140.063, Y = -62.598

Pkt. 11: punkt med koordinater X = 140.153, Y = -62.663

Pkt. 12: punkt med koordinater X = 140.224, Y = -62.661

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000 oppbevares i Skien kommune, hos fylkesmannen i Telemark, ved Telemark fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en foreskomst av alm-lindeskog (Ulmo-Tiletum) hvor det fins en rekke næringskrevende og mindre vanlige plantearter.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelser unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål, skal utføres av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøymed.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Dersom vegetasjonen i reservatets ytterkanter medfører vesentlig ulempe for bruken av eksisterende innmark, kan forvaltningsmyndigheten tillate forsiktig rydding i en sone på inntil 5 meter langs reservatets grense.
7.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltnigen av bestemmelsene for reservatet tillegges Telemark fylkesskogskontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, ette § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Denne bestemmelsen trer i kraft straks.