Forskrift om vern for Gautefall naturreservat, Drangedal kommune, Telemark.

DatoFOR-1978-04-28-12
PublisertII 1978 s 236
Ikrafttredelse28.04.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forGautefall naturreservat, Drangedal kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Drangedal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 28. april 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er et skogområde ved gården Gautefjell, en del av gnr./bnr. 44/1 i Drangedal kommune, Telemark fylke, ved kgl.res. av 28. april 1978 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca. 11 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt i pkt. 1 på ortofoto flybilde i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 20. april 1978, og går derfra i rette linjer gjennom punktene 2,3 og 4 tilbake til pkt.1.

Pkt. 1: punkt der kjerreveg tar av fra riksveg 358, X = 119.260, Y = 21.017

Pkt. 2: punkt like sør for jordene på Gautefall, X = 119.340, Y = 21.052

Pkt. 3: punkt like sørøst for jordene på Gautefall, X = 119.382, Y = 21.157

Pkt. 4: punkt i nordre kant av riksveg 358, X = 119.325, Y = 21.175

Kopi av ortofoto og kart i målestokk 1:50.000 oppbevares i Drangedal kommune, hos fylkesmannen i Telemark, ved Telemark fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en foreskomst av lågurt-eikeskog (Melico-Quercetum) ved grensen for sin utbredelse.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelser unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

Beiting er tillatt.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål, skal utføres av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøymed. Unntatt er også ferdsel i landbruksøymed på driftsvegen som går gjennom området.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til følgende:
a.Fjerning av vegetasjon der reservatet grenser inn til riksvegen dersom det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten.
b.Nødvendig rydding av hensyn til eksisterende kraftledning.
c.Forsiktig rydding i en sone på inntil 5 meter langs reservatets grense dersom vegetasjonen medfører vesentlig ulempe for bruken av eksisterende innmark.
7.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltnigen av bestemmelsene for reservatet tillegges Telemark fylkesskogskontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, ette § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Denne bestemmelsen trer i kraft straks.