Forskrift om vern for Vikfjell naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark.

DatoFOR-1978-04-28-14
PublisertII 1978 s 239
Ikrafttredelse28.04.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forVikfjell naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Fyresdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 28. april 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er et skogområde under Vikfjell, en del av gnr./bnr. 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 i Fyresdal kommune, Telemark fylke, ved kgl.res. av 28. april 1978 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca: 295 dekar.

II.

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt i pkt. 1 på ortofoto i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 20. april 1978, og går derfra i rette linjer mellom punktene 2, 3, 4, 5, 6, og 7 tilbake til utgangspunktet. 

Pkt. 1: punkt med koordinater X = 130.785, Y = -20.050

Pkt. 2: punkt med koordinater X = 130.080, Y = -20.215

Pkt. 3: punkt med koordinater X = 131.505, Y = -20.025

Pkt. 4: punkt med koordinater X = 131.940, Y = -19.630

Pkt. 5: punkt med koordinater X = 131.900, Y = -19.205

Pkt. 6: punkt med koordinater X = 131.670, Y = -19.205

Pkt. 7: punkt med koordinater X = 131.405, Y = -19.500

Pkt. 8: punkt med koordinater X = 131.340, Y = -19.630

Flybilde og kart i målestokk 1:50.000 oppbevares i Fyresdal kommune, hos fylkesmannen i Telemark, ved Telemark fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III.

Formålet med fredningen er å bevare en forekomst av alm-lindeskog som ligger uvanlig høyt over havet og har innslag både av fjellplanter og varmekjære lavlandsplanter.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern og skjøtselsøyemed. Unntatt er også nødvendige tiltak som skjer i medhold av pkt. 6.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Hogst av bartrær kan skje i reservatets nedre del i samråd med forvaltningsmyndigheten.
7.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V.

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Telemark fylkesskogkontor.

VI.

Den myndighet Kongen har etter § 6 og 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m. v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII.

Denne bestemmelsen trer i kraft straks.