Forskrift om vern for Humleneset naturreservat, Seljord kommune, Telemark.

DatoFOR-1978-04-28-15
PublisertII 1978 s 241
Ikrafttredelse28.04.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forHumleneset naturreservat, Seljord kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Seljord

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 28. april 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er et skogområde ved vannet Flatsjå, en del av gnr./bnr. 68/10, 11, 69/24 og 71/9 i Seljord kommune, Telemark fylke, ved kgl.res. av 28. april 1978 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca. 18 dekar.

II.

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt i pkt. 1 på kopi av flybilde, datert Miljøverndepartementet 20. april 1978, og går gjennom punktene 2, 3, 4, 5 og 6 i rette linjer tilbake til utgangspunktet.

Nærmere grensebeskrivelse:

Grensa tar utgangspunkt der en bekk ned fra fjellet Skorve forlater fjellsida og går ut i ei grusvifte under fjellet. Grensa følger berget mot nord ned til en liten myrpytt, følger overkanten myr/fastmark østover, senere sørover, går i vestre kant av hyttetomt og beitevoll med utløe sørover til stor gran under berget, vinkler her nordvestover opp langs berget tilbake til utgangspunktet i bekken.

Kopi av flybilde og kart i målestokk 1:50.000 oppbevares i Seljord kommune, hos fylkesmannen i Telemark, ved Telemark fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III.

Formålet med fredningen er å bevare en alm-lindeskog (Ulmo-Tilietum) med en rekke sjeldne plantearter.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse, unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 3 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøyemed.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V.

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Telemark fylkesskogkontor.

VI.

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m. v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII.

Denne bestemmelse trer i kraft straks.