Forskrift om vern for Ambjørndalen naturreservat, Hjartdal kommune, Telemark.

DatoFOR-1978-04-28-16
PublisertII 1978 s 243
Ikrafttredelse28.04.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forAmbjørndalen naturreservat, Hjartdal kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hjartdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 28. april 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er et skogområde ved gården Ambjørndalen, en del av gnr./bnr. 1/1 i Hjartdal kommune, Telemark fylke, ved kgl.res. av 28. april 1978 fredet som naturreservat. Det fedete areal er ca. 10 dekar.

II.

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt i nordre kant av E 76 i østre ende av dyrka mark i Ambjørndalen, matrikkel nr. 1/1 på flybilde i målestokk ca. 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 20. april 1978, følger østre, senere nordre kant ned til jordet, følger dette i overgangen mot beite i vest opp lia til kraftlinje, vinkler østover og følger kraftlinjegata østover til denne krysser gammel veg, følger så vegen østover ca. 110 m og går så ned til utgangspunktet ved E 76, vinkelrett på vegen.

Kopi av flybilde og kart i målestokk 1:50.000 og oppbevares i Hjartedal kommune, hos fylkesmannen i Telemark, ved Telemark fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III.

Formålet med fredningen er å bevare en foreskomst av alm-lindeskog (Ulmo-Tiletum) med innslag av gråor-askeskog (Alno-fraxinetum) ved grensen for disse skogtypenes utbredelsesområde.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelser unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål, skal utføres av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøymed.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til følgende:
a)Fjerning av vegetasjon der reservatet grenser inntil E 76, dersom det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten.
b)Nødvendig rydding av hensyn til eksisterende kraftledning.
c)Forsiktig rydding i en sone på inntil 5 meter langs reservatets grense dersom vegetasjonen medfører vesentlig ulempe for bruken av eksisterende innmark.
7.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V.

Forvaltnigen av bestemmelsene for reservatet tillegges Telemark fylkesskogskontor.

VI.

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, ette § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII.

Denne bestemmelsen trer i kraft straks.