Forskrift om vern for Semsøyene naturreservat, Notodden kommune, Telemark.

DatoFOR-1978-04-28-17
PublisertII 1978 s 245
Ikrafttredelse28.04.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forSemsøyene naturreservat, Notodden kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Notodden

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 28. april 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10, er et skogområde ved utløpet av elva Heddøla, en del av gnr./bnr. 37/11, 38/1,2, 38/23, 38/59, 39/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 60/1, 60/2, 63/1, 63/3, 65/2 i Notodden kommune, Telemark fylke, ved kgl. res. av 28. april 1978 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca 695 dekar, av dette 375 dekar vannflate.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5000, datert Miljøverndepartementet 20. april 1978, og går derfra i rette linjer gjennom punktene 2-12 fram til pkt. 13, følger så søndre elvebredd ved normal vannstand fram til punkt 14 og går i rett linje over elva tilbake til pkt. 1. 

Pkt. 1: Nordre elvebredd i delet 61/2 og 65/2, koordinater X=173 515, Y = 46 865

Pkt. 2: kryss mellom eiendomsgrense 61/2 og 65/2 og kraftlinje, X=173 660, Y=46 979

Pkt. 3: punkt med koordinater X=173 722, Y=46 977

Pkt. 4: punkt med koordinater X=173 997, Y=46 827

Pkt. 5: punkt med koordinater X=174 151, Y=46 906

Pkt. 6: punkt med koordinater X=174 130, Y=46 950

Pkt. 7: punkt med koordinater X=174 180, Y=46 977

Pkt. 8: punkt med koordinater X=174 205, Y=46 933

Pkt. 9: punkt i gjerdet for sikkerhetssonen for Notodden flyplass, X=174 313, Y=46 990

Pkt. 10: punkt i kanten av vegen ut til sjøflyhavna, X=174 050, Y=47 356

Pkt. 11: ytterst på Tangenbrygga X=173 903, Y=47 433

Pkt. 12: ytre lensefeste, X=173 441, Y=47 770

Pkt. 13: punkt i søndre elvebredd, X=173 161, Y=47 730

Pkt. 14: punkt på søndre elvebredd i delet mellom 62/1 og 61/2, X=173 432, Y=46 722. 

Kart i målestokk 1:5000 og 1:50000 oppbevares i Notodden kommune, hos fylkesmannen i Telemark, ved Telemark fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er:

1.å bevare en velutviklet forekomst av gråor-heggeskog (Alno (incanae) - Prunetum) i Telemark,
2.å bevare et våtmarksområde av betydning for fuglelivet,
3.å bevare vokseplassen for den meget sjeldne plantearten buesivaks (Scirpus radicans).

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 4 og 7 og sanking av bær og sopp.

2.Dyrelivet, herunder også fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for ødeleggelse. All jakt er forbudt.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
4.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
5.Motorisert ferdsel til lands er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøyemed. Båtferdsel er tillatt på elva, men skal skje med sakte fart. Båteiere som har båtplass innen området kan bruke denne som før. Virksomheter i forbindelse med flyplassen og sjøflyhavna skal i størst mulig grad foregå utenfor reservatets grenser.
6.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
7.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til følgende:
a.Nødvendig rydding av hensyn til eksisterende kraftledning.
b.Forsiktig rydding i en sone på inntil 5 meter langs reservatets grense dersom vegetasjonen medfører vesentlig ulempe for bruken av eksisterende innmark.
8.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Telemark fylkesskogkontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Denne bestemmelsen trer i kraft straks.