Forskrift om fredning av Jomfruland landskapsvernområde, Kragerø kommune, Telemark.

DatoFOR-1978-04-28-18
PublisertII 1978 s 248
Ikrafttredelse28.04.1978
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forJomfruland landskapsvernområde, Kragerø kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5og§6 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
Rettet02.01.2002, rettet jf. brev fra Direktoratet for naturforvaltning.
KorttittelForskrift om Jomfruland landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. april 1978 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 jf. § 6 jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 11. mars 1983, 18. april 1997 nr. 500, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5 jf. § 6 jf. § 21, § 22 og § 23 er et område på nordøstre del av øya Jomfruland i Kragerø kommune, Telemark fylke fredet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 28. april 1978 med endringer ved kgl.res. 11. mars 1983 under betegnelsen Jomfruland landskapsvernområde. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988 er forskriften for naturreservatet endret ved Miljødirektoratets vedtak den 18. april 1997.

0Endret ved forskrifter 18 april 1997 nr. 500, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

II

Det fredede området berører følgende gnr./bnr.: 29/1, 29/5, 29/6, 29/26, 29/46, 29/52,227, 29/55,80, 29/155, 29/293, 29/294, 29/298 og 29/304.

Landskapsvernområdet dekker et totalareal på ca. 520 daa. Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Direktoratet for naturforvaltning april 1997. Kartet og vernebestemmelsene oppbevares i Kragerø kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 18 april 1997 nr. 500, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare rike og til dels sjeldne forekomster av edelløvskog med tilhørende dyreliv, egenartede kvartærgeologiske forekomster og et vakkert kulturlandskap.

0Endret ved forskrift 18 april 1997 nr. 500.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Området skal bevares noenlunde i sin nåværende tilstand. Det må ikke bygges flere bygninger, veger, luftlinjer, legges jordkabler, foretas uttak eller utfylling av masse, anvendes kjemiske plantevernmidler, plantes trær eller gjøres andre tekniske eller kjemiske inngrep i terrenget som kan endre dette eller som kan skade vegetasjon eller geologiske forekomster. Unntatt fra dette er eventuelle tiltak i medhold av punkt 5. Utforming og utseende på eksisterende bygninger må ikke endres vesentlig.
2.Det er ikke tillatt å felle busker og trær eller fjerne planter med rot unntatt i medhold av punkt 5.
3.Grunneiere eller andre som har beiterett i området kan utøve denne som hittil. Dersom naturvernmyndighetene finner det nødvendig, kan beite likevel forbys i deler av edelløvskogbestandene.
4.Dyrelivet, herunder fuglenes egg og reir, er fredet mot enhver form for ødeleggelse og forstyrrelse. Unntatt herfra er nødnvendig skadedyrbekjempelse i og nær hytter og annen bebyggelse.
5.For området skal det utarbeides en skjøtselsplan som skal omfatte følgende:
1.Eventuelle tiltak av hensyn til naturmiljøet og landskapet.
2.Eventuelle tiltak i forbindelse med almenhetens bruk av området.

Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet og utføres av forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Dersom inngrep i skogbestandene blir aktuelt, vil trevirket eller nettoverdien av virket tilfalle berørte grunneiere.

Grunneiere kan, etter samråd med forvaltningsmyndigheten, ta ut virke til brensel i eget hus. Til slikt bruk skal det fortrinnsvis tas ut skadede og tørre trær.

6.Miljøverndepartmentet kan forby ferdsel i særlig verdifulle deler av skogbestandene eller i hekkeområder for fugl, dersom dette blir påkrevet.
7.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi- og skjøtselsøyemed. Unntatt er også nødvendig ferdsel i forbindelse med utøvelse av rettighetene som er gitt i punktene 3 og 5.
8.Bærplukking er tillatt.
9.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med landskapsvernområdet.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for landskapsvernområdet tillegges fylkesmannen i Telemark.