Forskrift om fredning for Ferkingstadøyane naturreservat, Karmøy kommune, Rogaland.

DatoFOR-1978-04-28-2
PublisertII 1978 s 217
Ikrafttredelse28.04.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forFerkingstadøyane naturreservat, Karmøy kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Karmøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. april 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1979 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er Ferkingstadøyane i Karmøy kommune, Rogaland fylke, ved kgl.res. av 28. april 1978 fredet som naturreservat.

II

Reservatet omfatter samtlige øyer og holmer i øygruppen tilhørende sameiene Liknes nedre, gnr. 20, bnr. 1-11, 13 15-27, 31, 36, 40-42, 59 og Ferkingstad, gnr. 22, diverse bnr. samt sjøområdet i en avstand av 1 km fra nærmeste øy eller holme.

Reservatets beliggenhet og grenser går fram av sjøkart nr.17 i målestokk 1:50.000, merket Ferkingstadøyane naturreservat, Miljøverndepartementet 28. april 1978.

III

Formålet med fredningen er å bevare et verdifullt sjøfuglområde og en karakteristisk naturtype med havpåvirket vegetasjon.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon er fredet mot enhver form for ødeleggelse utover det som følger vanlig ferdsel. Beiting kan likevel foregå som tidligere. Grunneierne har rett til å fjerne planter som er helsefarlige for mennesker eller dyr. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Alt fugleliv, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. All jakt er forbudt. Det er forbudt å løsne skudd innenfor reservatet.
3.Inngrep som innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder uttak, oppfylling eller planering av masse, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, framføring av luftledninger, bygging av veger, oppføring av bebyggelse, anlegg eller andre innretninger, utslipp av konsentrert forurensningstilførsler samt henleggelse av avfall.
4.Militære øvelser er forbudt.
5.I tiden 1. mai - 20. juli er det forbudt å gå i land på øyene og holmene. I samme tidsrom er det forbudt å legge inntil med båt. Det er forbudt å sette i land hunder hele året.

Fra forbudet gjelder følgende unntak:

a)Grunneiere og rettighetshavere eller personer som opptrer på vegne av disse, har rett til å legge inntil med båt og gå i land når dette er nødvendig i forbindelse med utøvelse av rettigheter innen næringsvirksomhet. Videre nødvendig ilandstigning i forbindelse med yrkesfiske.
b)Nødvendig ferdsel i politi-, ambulanse-, vern- og forvaltningsøymed.

Departementet kan fastsette nærmere regler for ferdsel dersom dette viser seg nødvendig av hensyn til fuglelivet.

6.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppføring av fiskebuer for grunneiere og rettighetshavere som har rett til slik bu, og som har behov for dette i sin næringsdrift. Eventuelle nye buer skal plasseres i område som utpekes av forvaltningsmyndigheten. Eksisterende og eventuelle nye buer må ikke nyttes til alminnelig hytteformål.
7.Dersom det viser seg nødvendig for å oppfylle fredningensformål, kan departementet få utarbeidet en skjøtselsplan for reservatet.
8.Dersom det ikke strider mot fredningens formål, kan departementet gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser eller for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for naturreservatet tillegges fylkesmannen i Rogaland.

VI

Den myndighet som Kongen har etter § 21 til merking av fredningen m.v. etter § 22 og regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til departementet.

VII

Denne bestemmelsen trer i kraft straks.