Forskrift om vern for Kjær naturreservat, Bamble kommune, Telemark.

DatoFOR-1978-04-28-4
PublisertII 1978 s 219
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forKjær naturreservat, Bamble kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Bamble

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Miljøverndep.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er et skogområde ved Kjær, en del av gnr./bnr. 103/3 i Bamble kommune, Telemark fylke, ved kgl.res. av 28. april 1978 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca. 57 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 20. april 1978, går derfra i rett linje til pkt.2, følger østsiden av stien opp i lia fra husene på Kjær til pkt. 3, går i rett linje til pkt. 4, og følger eiendomsgrensen mellom 103/3 og 104/1 ned til utgangspunktet.

Pkt. 1: punkt i grensen mellom 103/3 og 104/1, med koordinater X = 109.843, Y = -63.945.

Pkt. 2: punkt i østre kant av stien opp fra husene på Kjær, med koordinater X = 109.789, Y = -64.147.

Pkt. 3: punkt i østre kant av stien opp fra husene på Kjær, med koordinatene X = 110.008, Y = -64.287.

Pkt. 4: punkt i grensen mellom 103/3 og 104/1, med koordinatene X = 110.087, Y = -64.101.

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000 oppbevares i Bamble kommune, hos fylkesmannen i Telemark, ved Telemark fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en foreskomst av edelluvskog med særlig urørt preg og av stor plantegeografisk interesse.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelser unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål, skal utføres av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøymed.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Dersom vegetasjonen i reservatets ytterkanter medfører vesentlig ulempe for bruken av eksisterende innmark, kan forvaltningsmyndigheten tillate forsiktig rydding i en sone på inntil 5 meter langs reservatets grense.
7.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltnigen av bestemmelsene for reservatet tillegges Telemark fylkesskogskontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, ette § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Denne bestemmelsen trer i kraft straks.