Forskrift om vern for Tangvald naturreservat, Bamble kommune, Telemark.

DatoFOR-1978-04-28-5
PublisertII 1978 s 221
Ikrafttredelse28.04.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forTangvald naturreservat, Bamble kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Bamble

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. april 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10. er et skogområde ved Tangvald, en av gnr./bnr. 26/3, 35/1, 35/6, 36/1,2,5, 37/2,7, 37/4, 37/5,6,37/9, 38/1, 5 og 38/3,4 i Bamble kommune, Telemark fylke, ved kgl.res. av 28. april 1978 fredet som naturreservat. Det fredet areal er ca. 215 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 20. april 1978, går i rett linje gjennom punkt 2 til utkjørsel for bolighus, skrår over denne og går i rett linje til pkt. 3, følger stranda av Stokkevannet til pkt. 4, går i rette linjer gjennom pkt. 5 til pkt. 6, går over fylkesvegen, følger vestsiden av denne til pkt. 7, går i rette linjer gjennom punktene 8-17 fram til utgangspunktet.

Pkt. 1: i nordre kant av fylkesvegen, X = 114.032, Y = -59.057

Pkt. 2: punkt med koordinatene X = 114.090, Y = -59.076

Pkt. 3: punkt med koordinatene X = 114.317, Y = -59.074, i søndre ende av Stokkevannet.

Pkt. 4: ved pumpehus ved Stokkevanet, X = 114.737, Y = -59.025

Pkt. 5: punkt med koordinatene X = 114.745, Y = -58.975

Pkt. 6: i nordligste sving av Tangvaldkleiva, X = 114.456, Y = -58.945

Pkt. 7: i vestre kant av fylkesvegen, X = 114.035, Y - - 58.920

Pkt. 8: i vestre kant av kraftlinjegata, X = 113.944, Y = -58.928

Pkt. 9: punkt med koordinatene X = 113.170, Y = -58.492

Pkt. 10: punkt med koordinatene X = 113.000, Y = -58.282

Pkt. 11: punkt med koordinatene X = 112.883, Y = -58.375

Pkt. 12: punkt med koordinatene X = 112.988, Y = -58.535

Pkt. 13: punkt med koordinatene X = 113.367, Y = -58.758

Pkt. 14: punkt med koordinatene X = 113.540, Y = -58.791

Pkt. 15: punkt med koordinatene X = 113.679, Y = -58.905

Pkt. 16: punkt med koordinatene X = 113.866, Y = -59.002

Pkt. 17: punkt med koordinatene X = 113.905, Y = -59.010

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000 oppbevares i Bamble kommune, hos fylkesmannen i Telemark, ved Telemark fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en av de rikeste forekomstene av alm-lindeskog (Ulmo-Tilietum) i Norge.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av nye veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtsel en som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøymed. Unntatt er også all ferdsel på fylkesvegen og eksisterende boligveier i reservatets nordre del.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til følgende:
a.Forsiktig fjerning av vegetasjon der reservatet grenser inn til fylkesvegen dersom det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten.
b.Nødvendig rydding av hensyn til eksisterende kraftledning.
c.Forsiktig rydding i en sone på inntil 5 meter langs reservatets grense dersom vegetasjonen medfører vesentlig ulempe for bruken av eksisterende innmark.
7.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Telemark fylkesskogskontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 og til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Denne bestemmelsen trer i kraft straks.