Forskrift om vern for Hellestveit naturreservat, Bamble kommune, Telemark.

DatoFOR-1978-04-28-6
PublisertII 1978 s 224
Ikrafttredelse28.04.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forHellestveit naturreservat, Bamble kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om vern for naturreservat, Bamble

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. april 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er et skogområde ved Hellestveitvannet, en del av gnr./bnr. 2/1 i Bamble kommune, Telemark fylke, ved kgl.res. av 28. april 1978 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca. 23 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar utgngspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 20. april 1978, og går i rette linjer gjennom punktene 2-8 tilbake til utgangspunktet.

Pkt. 1: punkt i delet mellom 3/2,4 og 2/11, koordinater x = 122.752, Y = 65.785

Pkt. 2: punkt i delet mellom 3/2, 4 og 2/11, med koordinatene X = 122.639, Y = 65.735

Pkt. 3: nordøstre hjørne av boligtomt, koordinater X = 122.725, Y = 65.710

Pkt. 4: punkt med koordinater X = 122.713, Y = 65.644

Pkt. 5: kraftlinjemast, med koordinater X = 122.775, Y = 65.618

Pkt. 6: kraftlinjemast, med koordinater X = 122.739, Y = 65.675

Pkt. 7: punkt med koordinater X = 65.742, Y = 122.937

Pkt. 8: punkt med koordinater x = 122.777, Y = 65.742

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000 oppbevares i Bamble kommune, hos fylkesmannen i Telemark, ved Telemark fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en lågurt-eikeskog (Melico-Quercetum) ved grensen for denne skogtypens utbredelse.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelser unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål, skal utføres av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøymed.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nødvendig rydding av hensyn til kraftlinjen i reservatets nordvestre grense.
7.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltnigen av bestemmelsene for reservatet tillegges Telemark fylkesskogskontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, ette § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Denne bestemmelsen trer i kraft straks.